LSMO 2014
Voordat we 2014 afsluiten, willen we u nog informeren over een aantal LSMO activiteiten uit het laatste kwartaal van dit jaar. Het geven van voorlichting in de verschillende wijken ging gepaard met het volgen van de veranderingen in de zorg. Belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers in de Molukse ouderenwerkgroepen blijven ook in 2015 belangrijke aandachtspunten binnen LSMO. Het aantal tweede generatie ouderen neemt toe. Het blijkt te makkelijk om te stellen dat zij de weg in het zorg en welzijncircuit wel weten te vinden. Hoe het met de jonge mantelzorgers in de Molukse gemeenschap is gesteld, is nog onvoeldoende bekend. Of ons sociaal vangnet sterk genoeg is om naar elkaar om te zien en op tijd aan de bel te trekken als we ons zorgen maken, wordt hier en daar in twijfel getrokken. Voldoende signalen dus om ons ook in 2015 in te zetten voor zorg en welzijn die het beste past bij Molukse ouderen en hun familie. We gaan in het nieuwe jaar graag weer hierover met u in gesprek. Voor nu wensen we u fijne kerstdagen en een gezond, goed en inspirerend nieuw jaar toe;

Selamat Hari Natal dan Selamat masuk Tahun Baru!

Kerstkaart 2014

Landelijke Molukse Mantelzorgdag Vught
Voor de jaarlijkse mantelzorgdag waar Molukse mantelzorgers uit het hele land bijeen komen, werd dit keer gekozen voor Stichting Pelabuhan in Vught. Niet alleen omdat er ieder jaar weer een andere regio gekozen wordt, maar ook vanwege de historische plek; dé plaats waar herinneringen aan het woonoord nog voelbaar zijn voor de generatie die in een woonoord is opgegroeid. Een generatie waar steeds vaker onze aandacht naar uit gaat, de tweede generatie Molukse ouderen.

In een korte presentatie werd nogmaals stilgestaan bij het project Ouderen in Veilige Handen. Dit project is tijdens de Mantelzorgdag van 2013 in Barneveld gestart en werd tijdens deze mantelzorgdag officieel afgesloten. Na een samenvatting van de informatie werd uitgewisseld hoe nu te handelen wanneer zaken gesignaleerd worden die niet goed voelen. Duidelijk was dat in het komende jaar nog veel te doen is rondom dit thema en het organiseren van een eigen vangnet.

Daarna volgde in het Nationaal Monument Kamp Vught een presentatie onder muzikale begeleiding over de komst en het verblijf van Molukkers vanaf 1951 tot heden in woonoord Lunetten, oftewel ‘Kamp Vught’. Na de presentatie was er gelegenheid om de expositie te bekijken in Barak 1B. De expositie toont verschillende periodes waaronder het verblijf van Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen sinds 1951. (www.nmkampvught.nl/barak1b)
Weer terug bij Pelabuhan, wachtte een ontvangst met bekende Molukse melodieën en bewogen velen zich al gauw naar de dansvloer. Met een traditionele maaltijd werd de dag afgesloten en gonsde de vraag waar volgend jaar de Molukse mantelzorgdag gehouden zou worden.. We laten het u weten zodra dit bekend is.

ouderendag in Vught 2014

Molukse mantelzorgdag Vught 2014.

Voorlichting in het najaar

Gedurende het hele jaar heeft LSMO in verschillende plaatsen voorlichting gegeven over de veranderingen in de zorg. Maar ook onderwerpen als dementiezorg, Ouderen in veiligeHanden (oivh), Ouderenmishandeling, signaleren van zorgfraude en omgaan met weinig geld, kwamen aan de orde. Tijdens alle voorlichtingsbijeenkomsten werd aandacht besteed aan het onderwerp Ouderen in Veilige Handen. Door de verschillende gesprekken tijdens de bijeenkomsten heeft LSMO nog meer zicht gekregen op zaken waar in 2015 verder aan gewerkt gaat worden. In Alphen aan den Rijn werd dit jaar voor het laatst voorlichting gegeven over dementie. De fases van de ziekte, de eerste symptomen en hoe hiermee om te gaan, werden besproken. Maar ook de situatie van de mantelzorgers en overbelasting dat op de loer ligt. Dit werd het bruggetje om in te kunnen gaan op de thema’s van Ouderen in Veilige Handen. In kleine groepen werd verder gepraat over de mogelijkheden van het organiseren van een sociaal vangnet. Die is er vaak al wel, maar hoe zou het nog beter kunnen?

In Nijverdal is voorlichting gegeven over de veranderingen in de zorg en ook is gesproken over de veranderingen in de Molukse gemeenschap in het algemeen en in Nijverdal in het bijzonder. Hoe kunnen we met deze veranderingen omgaan. Hoe staat het met het sociale vangnet in Nijverdal? Aan de hand van deze vraag werd ook hier in kleine groepen verder gesproken en ook hier werd naar aanleiding van de voorlichting over Ouderen in Veilige Handen de vraag gesteld: wat doe je als je iets bemerkt bij een oudere of in een gezin waar je je zorgen over maakt? En ook in Nijverdal waren ze hier nog lang niet over uitgesproken.

Nijverdal Alphen ad Rijn

Nijverdal 22 november 2014 Alphen aan den Rijn 15 oktober 2014 Foto: Hans Ririassa.

Geloven in Samenleven
Gesprekken tussen LSMO en leden van de projectgroep Geloven in Samenleven (www.geloveninsamenleven.nl), waaronder Jan Post Hospers, Faizel Madarun en Dick Westerkamp, hebben geleid tot de start van een nieuwe cursus ‘Geloven in Samenleven, Interculturele zorg’. De projectgroep Geloven in Samenleven ontwikkelt en promoot projecten die helpen inhoud te geven aan de interreligieuze en interculturele ontmoeting. Net als in de cursus Seniorenvoorlichters Molukse Ouderen, worden verschillende vormen van zorg besproken. Zeker in deze tijd van transitie, van grote veranderingen binnen de wereld van zorg en welzijn, komt de cursus goed van pas. Bijzonder in dit project is dat de cursus gegeven wordt aan Molukse vrijwilligers in Breda en in dezelfde week aan Surinaamse deelnemers met een islamitische achtergrond in Zwolle. Deskundigen op het gebied van de Wmo en van de thuiszorg, de verpleegzorg, de langdurige zorg en de palliatieve zorg komen vertellen over de mogelijkheden om deze vormen van zorg thuis te krijgen of in een instelling. Want de overheid roept weliswaar op om langer thuis te blijven wonen. Maar de ouderen en hun familie moeten niet onnodig lang zelf blijven aanmodderen met zorg die ze eigenlijk niet meer aan kunnen.
In de groepen wordt gesproken over mogelijke combinaties van zorg door familie en professionals en over de houdbaarheid van het ‘eigen’ sociale vangnet. Maar ook de rol van kerk en moskee binnen dat sociale vangnet komt aan de orde. En aandacht wordt besteed aan de vraag hoe de volgende generatie is te betrekken in het omzien naar elkaar. Tijdens de eerste bijeenkomst kwam imam Faizel Madarun uit Zwolle een kijkje nemen bij de Molukse cursus in Wzc Raffy in Breda. Met hem kwamen mee Dick Westerkamp en Mirjam Schuilenga van de projectgroep Geloven in Samenleven. Faizel vertelde achteraf dat hij kippenvel kreeg bij het horen van zoveel overeenkomsten tussen Molukse en Surinaamse ouderen. Wat ze gemeen hebben is in ieder geval dat ze het land hebben verlaten waar ze zijn geboren en opgegroeid, dat ze in een nieuw, vreemd land opnieuw moesten beginnen. En dat ze diep in hun hart altijd een beetje hoop hebben gehouden op een eventuele terugkeer. De cursus is nu in volle gang en is een pilot die bij succes wordt uitgerold in andere plaatsen en met andere migrantengroepen in het land. Deelnemers aan de cursus zijn na het volgen ervan in staat om als intermediair te fungeren tussen ouderen, hun familie en een welzijn- of zorginstelling of de ambtenaar die belast is met de Wmo voorzieningen. LSMO is er trots op dat we aan deze pilot meewerken en dat we daarmee een bijdrage mogen geven aan het verspreiden van kennis en ervaring over cultuurspecifieke items binnen het veld van zorg, wonen en welzijn. Op 24 januari komen de Molukse en Surinaamse vrijwilligers bijeen en wordt de cursus gezamenlijk afgesloten in Wzc Raffy.

Geloven in samenleving

Geloven in Samenleven, Raffy november/december 2014.

 

Het laatste nieuws over de veranderingen in de zorg

Via verschillende media wordt u geinformeerd over de veranderingen in de zorg die in 2015 ingevoerd gaan worden. LSMO zal deze ontwikkelingen naar vermogen voor u blijven volgen. Ook in 2015 komen we graag bij u langs om u bij te praten over de veranderingen en de mogelijke gevolgen voor de ouderen in uw plaats of regio. Hier ziet u alvast de 4 belangrijke wetten waarin de zorg geregeld gaat worden:

  1. In de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) staat dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor ondersteuning thuis.
  2. In de Jeugdwet staat dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp.
  3. Verpleging en verzorging thuis zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  4. De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.

De bijgevoegde folder geeft een beknopt overzicht van nieuwe zorgregels.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2014/10/20/de-zorg-verandert/7871-folder-algemeen-a4v3.pdf

26 sept 2014 Studie dag

26 september LSMO Studiedag veranderingen in de zorg.

50plusbeurs 2014

50 plusbeurs Utrecht 2014

16 t/m 20 september 50plusbeurs in Utrecht.

Verhalentafel in Lunteren

Na een uitwisseling van verhalen op 21 maart en 21 juni vond op 10 september wederom een ontmoeting plaats van Nederlandse en Molukse ouderen in het wijkgebouw van Stichting Ana Upu in Lunteren. De organisatie lag in handen van de Ouderenwerkgroep Ana Upu en de SWO (Senioren Welzijn Organisatie). De Culturele Ontmoeting werd weer een groot succes. De sfeer was gezellig en ongedwongen.  Nederlandse en Molukse hapjes werden om beurten geserveerd door de vrijwilligers van Ana Upu en van SWO. Hoogtepunten waren de optredens van het Lunters blaasorkest Staccato met de Tifagroep van Ana Upu. Uniek waren de arrangementen die Staccato speelde  van Molukse traditionals zoals “Manis e, Oleh sioh, Hena Masa Waja, Orang Papua makan papari, Sajang kane en Apa apa djaga kelapa” samen met de Tifagroep. De Molukse band Harry & Friends kreeg de hele zaal mee met klassieke meezingers van Eddy Christiani “Daar bij die waterkant en “Sophietje” van Johnny Lion. 
Boeiende verhalen werden aan de Verhalentafel verteld.  Jeanny Vreeswijk-Manusiwa ontlokte met haar vragen enerverende persoonlijke verhalen van dirigent Joop Donders van Staccato en dominee Alex Nikijuluw van de Moluks Evangelische Kerk over hun passie voor muziek. Het vragenkwartiertje eindigde met een optreden van Staccato, de Tifagroep en Harry & Friends, waarbij dominee Alex de voorzet gaf en alle aanwezigen enthousiast meezongen. Op 9 mei 2015 wordt het Project Verhalentafel op gepaste wijze afgesloten. De verhalen zullen echter steeds weer worden aangevuld.

Staccato Lunteren

Staccato, Tifagroep Ana Upu en Harry & Friends.

PelDag 2014

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk

Voor het eerst nam LSMO op 19 juni jl. deel aan de Algemene Ledenvergadering van de NOV. Na de vergadering waarin de activiteiten van 2013 werden verantwoord en de belangrijkste aandachtspunten van 2014 voor het voetlicht kwamen, volgde het congres ‘Maatschappelijk Ondernemen’. NOV voorzitter Ella Vogelaar beet de spits af door de ruim 150 deelnemers er op te wijzen dat in 2012 50% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar op één of andere manier op vrijwillige basis actief is voor anderen of voor de samenleving.  Daarmee droegen zij ruim een miljard uur onbetaald werk bij aan de nationale huishouding. Na deze inleiding volgde een presentatie van het boek ‘Filantropie in Nederland, de rol van vrijwilligerswerk en het geven van geld in de participatiesamenleving’. Er werd informatie gegeven over vermogensfondsen en over bedrijfsfondsen. Duidelijk werd dat het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen, vraagt om gelijkwaardige samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. En soms kunnen vrijwilligersorganisaties koplopers zijn van die nieuwe initiatieven. Dan is het vervolgens weer van belang om daar de juiste professionals bij te vinden. Voor LSMO was dit een inspirerend congres met voldoende handreikingen om zelf aan een nieuw vrijwilligersbeleid te denken.

Sinds vorig jaar is LSMO lid van de NOV, waardoor de ouderenwerkgroepen gebruik kunnen maken van het Premieplan programma. Dit programma biedt de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen waarmee de opbrengst van inzamelingen wordt verdubbeld tot een maximaal bedrag van 2000 euro per jaar. De aanvragen ten behoeve van Molukse ouderen worden door LSMO beoordeeld. Tot nu toe hebben enkele werkgroepen er gebruik van gemaakt. Activiteiten als een verwendag voor de ouderen, een kerstdiner of een dagje uit zijn vaak doel van de inzameling. We nodigen de werkgroepen die dit jaar nog geen aanvraag hebben gedaan graag uit om de site www.premieplan.com  eens te bezoeken of om contact met ons op te nemen over het indienen van een aanvraag. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om mee te dingen naar de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014’. Zie hiervoor www.vrijwilligersprijzen.nl

afbeelding-1

afbeelding-2

Inzameling Premieplan Gennep, mei 2014

Veranderingen in de zorg vanaf 2015, de nieuwe wmo
In deze nieuwe Wmo wordt gesproken over maatwerkvoorziening. Een maatwerkvoorziening is een, op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen:

1. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen,

2. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen,

3. ten behoeve van beschermd wonen en opvang.

afbeelding-3
In gesprek in Capelle over de gevolgen van de veranderingen in de zorg, 2 mei 2014

De negen prestatievelden komen in het nieuwe wetsvoorstel niet meer voor. In de omschrijving van het begrip maatschappelijke ondersteuning, zijn de prestatievelden voor een deel wel te herkennen. Het begrip geeft aan waar de gemeente zich mee bezig dient te houden en omvat:

1. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,

2. ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische,psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving,

3. bieden van beschermd wonen en opvang.

Nieuw in punt 2 is de nadruk op het zoveel mogelijk ondersteunen in de eigen leefomgeving. Deze vernieuwing biedt mogelijkheden om in gesprek te gaan met gemeente en welzijn- en zorgorganisaties. Bijvoorbeeld over hoe je als Molukse ouderenwerkgroep zorg en welzijn wilt waarborgen voor de ouderen die je in de gaten wilt houden vanwege beginnende dementie. Een tip hierbij; gebruik in de gesprekken geen thermen die duiden op speciale aandacht voor een bepaalde doelgroep, maar praat over kwetsbare ouderen en het willen stimuleren van zelfredzaamheid in een vertrouwde en veilige leefomgeving en het willen bieden van een aanbod op maat. Meer informatie is te vinden op de site van VWS en op www.aandachtvooriedereen.nl of neem contact met ons op voor het organiseren van een voorlichtingsavond.

LSMO voorlichtingscampagne 2014

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen waar LSMO voorlichting heeft gegeven over verschillende thema’s. Onderwerpen als dementie, informatie over de ziekte en de zorg die het met zich meebrengt, hoe we voor elkaar klaar willen staan, in hoeverre dit nog vanzelfsprekend is en waar u zich zorgen over maakt,  zijn besproken. Op 2 mei waren we in Capelle aan den IJssel waar de voorlichtingsavond werd afgesloten met een gezellig programma, geheel verzorgd door jongeren. Voorlichting over Ouderen in Veilige handen werd op 17 mei ook in Middelburg gegeven. Na een  plenaire sessie werd in groepen besproken wat en wie er nodig is om te komen tot een goed functionerend vangnet in de Moluks Zeeuwse samenleving. Net als in Middelburg werd ook in Nistelrode de film ‘Leven met Alzheimer’ getoond. Aan de hand van de film werd eveneens gesproken over hoe men kan zorgen voor een ‘veilige omgeving’ voor ouderen en mantelzorgers. Gebleken is dat deze film, evenals de film ‘Wie zorgt er later voor mij’, waarin getoond wordt hoe Molukse ouderen oud willen worden, goede instrumenten zijn om verschillende onderwerpen te bespreken. Het is nog steeds mogelijk om samen met u een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.

afbeelding-4

Voorlichting Tabadila in Middelburg, 17 mei 2014

afbeelding-5

 Voorlichting Nistelrode, 5 juni 2014

 

Leven met Alzheimer, nog steeds van belang in voorlichting

De voorlichtingsfilm ‘Leven met Alzheimer’ dient ter ondersteuning om het onderwerp bespreekbaar te maken voor patienten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Hoe zorg je ervoor dat er zoveel vertrouwen is in de ouderenwerkgroep, de familie, de kerk of een andere belangrijke schakel in het Molukse netwerk dat dementie in een vroeg stadium wordt herkent, erkent en besproken? Welke handvatten spreken Molukse ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers het meest aan? Hoe klein of groot is de kloof tussen de Molukse dementerenden en hun familie en de professionele instellingen? Welke rol kan de ouderenwerkgroep als intermediair hierin vervullen? In de film vertellen John Moniharapon en zijn vrouw An wat Alzheimer met hen doet. Hij is de mantelzorger die haar verzorgt. Zij gaat vier dagen in de week naar de dagopvang. Inmiddels is de ziekte bij haar zo ver gevorderd dat ze niet meer thuis verzorgd kan worden. Dagopvangbegeleidster Amber Cornelis, werkzaam bij woonzorgcentrum Raffy, heeft hun verhaal aangevuld met haar kennis en ervaring in de dagopvang met Molukse en Indische ouderen. Regisseur Sarah van Lieshout en cameraman Bas Tietze hebben er één verhaal van gemaakt. De film werd tijdens de mantelzorgdag in november 2012 voor het eerst in Wierden getoond en maakte vele emoties los.  John gaf na de film aan hoe belangrijk hij het vond om aan de film mee te werken, zodat over de ziekte voorlichting gegeven kan worden en in ieder geval gestimuleerd wordt om erover te praten.

afbeelding-6

Molukse ouderen op 4 mei herdenking in Amsterdam

Indrukwekkend en emotioneel, zo werd de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in Amsterdam door Molukse ouderen uit Lunteren en Ede ervaren. ‘A once in a lifetime’ kans, noemde een van de begeleiders het bijwonen van de Nationale Herdenking in de Nieuwe Kerk en bij het Nationaal Monument.
Op 4 mei stapten elf ouderen en begeleiders in de trein naar Amsterdam en stonden daar omstreeks 16.00 uur al voor het Centraal Station. Daar ontmoetten ze de begeleiders van LSMO die hen eerst naar een restaurant brachten om een hapje te eten. Na een korte wandeling naar de Nieuwe Kerk wachtte Esther Captain voor de ingang om de groep namens het Comité 4 en 5 mei welkom te heten. De groep werd uitgenodigd voor een kopje koffie en thee in ’t Nieuwe Kafe, alvorens de Nieuwe Kerk binnen te gaan. Bij het binnentreden van de kerk, trokken de oudere dames hun jassen uit. In hun pakaian hitam , zwarte kerkkledij, stapten ze met opgeheven hoofd de Nieuwe Kerk binnen. Na afloop van de plechtigheden en het leggen van de bloemen bij het Nationaal Monument wachtte iedereen op elkaar in de Wintertuin van het Krasnapolsky Hotel. Tante Pattinasarany was bijna twaalf jaar toen de oorlog in Nederlands-Indië uitbrak. Op de vraag wat ze van de herdenking vond zei ze met een glimlach: ‘Bagus, tapi juga rasa sedih. Ketong lari kesini, lari kesana (Mooi, maar ook wel treurig. We hebben moeten vluchten van de ene plaats naar de andere).’ Met het bijwonen van de Nationale Herdenking op 4 mei door Molukse ouderen is een aanvang gemaakt in 2011, op verzoek van Stichting Pelita aan Comité 4 en 5 mei. In samenwerking met LSMO werd in dat jaar voor het eerst de Herdenking bijgewoond.

(uit Nieuwsbrief Stg. MHM mei 2014-06-20)

afbeelding-7

Bloemen leggen bij het Nationaal Monument op de Dam
Aftrap voorlichting vroegsignalering mogelijke zorgfraude

Bestuurders, sleutelfiguren en vertrouwenspersonen van de NOOM-lidorganisaties kwamen op 16 april jl. bijeen om aan een studiedag over vroegsignalering van zorgfraude deel te nemen. Dennis van den Brink, projectleider en werkzaam voor LOC Zeggenschap in zorg, zette de opzet van het samenwerkingsproject uiteen. Fred May, coördinator van het NOOM, hecht grote waarde aan de NOOM-aanpak, zoals het NOOM die ook in andere projecten zoals Ouderen in veilige handen heeft uitgerold. De aanpak houdt in dat we eerst met elkaar in gesprek gaan over een ingewikkeld onderwerp. Sleutelfiguren die vertrouwen genieten zijn onmisbaar voor het geven van voorlichting op maat.  Ali Bingöl, onder andere oprichter van de Multiculturele Zorgboerderij in Enschede, gaf tijdens de studiedag inzicht in de regels rond het Persoons Gebonden Budget (PGB). Ook presenteerde hij tal van voorbeelden waarin het misgaat met het PGB.

Misstanden, oneigenlijk gebruik en fraude

Maar wat is eigenlijk het verschil tussen fraude, oneigenlijk gebruik en misstanden in de zorg. Hierover gaf Jeanny Vreeswijk-Manusiwa uitleg. Bij misstanden moeten we denken aan slechte kwaliteit van zorg, zorgverwaarlozing of het uitvoeren van zorg door onbevoegd personeel.

Voor oneigenlijk gebruik hanteert het ministerie van VWS als definitie: “Oneigenlijk gebruik betreft het handelen binnen wet-en regelgeving maar niet in lijn met de doelstelling van wet- en regelgeving (handelen naar de letter van de wet, maar niet naar de geest van de wet). “ Met andere woorden: Er zijn geen regels overtreden, maar wat er gebeurd is, is overduidelijk niet volgens de bedoeling van de wet of regels.

Het ministerie van VWS hanteert als definitie van fraude in de zorg:

“Van fraude in de zorg wordt gesproken, indien sprake is van opzettelijk gepleegde onrechtmatige feiten, die ten laste komen van voor de zorg bestemde middelen”. Bij fraude moet voldaan zijn aan de volgende elementen: (financieel) verkregen voordeel; overtreden van declaratieregels; opzettelijk en misleidend handelen.

Intussen heeft het NOOM een informatiepakket samengesteld. Hiermee kan binnen de lidorganisaties op verschillende wijze voorlichting gegeven worden. LSMO heeft dit onderwerp tijdens een aantal bijeenkomsten onder de aandacht gebracht en besproken.  Over de verdere aanpak van voorlichting en ondersteuning door LSMO houden we u via de volgende nieuwsbrief op de hoogte. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen indien u vragen of opmerkingen over dit onderwerp heeft.

afbeelding-8
Voorlichting vroegsignalering mogelijke zorgfraude, 16 april, Nieuwegein

Gezondheidsplan Moetiara Maloekoe
Sinds januari 2014 heeft Stichting Moetiara Maloekoe in Maastricht een nieuw project, namelijk het Gezondheidsplein Moetiara Maloekoe. Een  project dat zich op drie pijlers richt: Sociaal Café, Meer bewegen en Buurteethuis . Om u een idee te geven van de activiteiten, wordt hier het Sociaal Café toegelicht.

Het Sociaal Café heeft als doel om door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en workshops buurtbewoners  te informeren over een gezonde leefstijl.  Voorlichting wordt gegeven over goede voeding en  voldoende beweging. Maar ook wordt kennis gedeeld over veel voorkomende ziekten en de daarbij horende klachten en symptomen. Ondanks het taboe dat er op sommige onderwerpen rust, zijn er toch al een aantal belangrijke zaken besproken. Zo is valpreventie aan de orde geweest. En naar aanleiding van het rapport van Adee Bodewes en  Anton Kunst over de gezondheid van Molukkers in Nederland, zijn de meest voorkomende ziektebeelden bij deze onderzochte groep besproken. Een laag inkomen kan een belangrijke reden zijn om minder aandacht te besteden aan gezonde voeding en voldoende bewegen. Het is één van de onderwerpen waarover schaamte heerst  om er over te praten. Door een spreker van het NOOM (Netwerk van organisaties van Oudere Migranten) werd dit onderwerp toch aangesneden. Vanuit het project ‘Wonderen doen met weinig geld’ is met de aanwezigen van gedachten gewisseld over hoe om te gaan met signalen van verborgen armoede. Tijdens de avonden is gebleken dat een aantal Molukkers al veel kennis in huis heeft, maar dat de informatie niet of nauwelijks gedeeld wordt met elkaar. Er is behoefte aan meer kennis, bijvoorbeeld over preventie en symptomen van hart- en vaatziekten. Maar ook is een signaal afgegeven dat men met elkaar wil blijven praten over de verschillende thema’s, zodat men erachter kan komen hoe een ieder het best geholpen en ondersteund kan worden: Lain sajang lain, lain djaga lain, lain bantu lain.

Voor meer informatie over het Gezondheidsplein en de overige pijlers kunt u terecht op de facebooksite: www.facebook.com/gezondheidsplein.moetiaramaloekoe

afbeelding-9

Nieuws maart 2014

Project Verhalentafel start op 21 maart in Lunteren
U I T N O D I G I NG

Lunteren, 21 maart 2014

#HISTORIE21: Met de huifkar op zoek naar de verhalen van Lunteren

logo LSMOlogo ana upu

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste Molukse bewoners hun intrek namen in de Molukse wijk in Lunteren en daarmee deel gingen uitmaken van de Lunterse samenleving. De toenmalige nieuwkomers kwamen vanaf 21 maart 1951 per schip naar Nederland. Op 21 maart a.s. vertellen in het speciale programma #HISTORIE21, Nederlandse en Molukse inwoners van Lunteren hun persoonlijke verhalen over Lunteren in de afgelopen jaren aan elkaar. Dit is de start van het meerjarig project Verhalentafel waarin ouderen van verschillende afkomst hun persoonlijke historie met elkaar delen en vastleggen.

straat Lunteren
De Molukse Wijk in Lunteren. Bron: Stichting Moluks Historisch Museum
Vanuit het gebouw van Stichting Ana Upu in de Molukse wijk vertrekt op 21 maart een Lunterse huifkar met Molukse en Nederlandse ouderen naar de voormalige Julianaschool (Christelijke basisschool De Bron) aan de Postweg 7, waar veel Molukse kinderen naartoe gingen. Onderweg kunnen andere inwoners zich bij deze opvallende verhalenhuifkar aansluiten. In de voormalige Julianaschool wisselen leerlingen en onderwijzers van toen hun herinneringen uit. Ook aan de hand van hun eigen foto’s en films uit hun privécollectie. Natuurlijk zijn ook andere Lunteranen welkom met hun eigen materialen en verhalen. Want elke afbeelding heeft een eigen verhaal.
Theo Borggreve heeft 40 jaar lesgegeven op de Julianaschool en heeft meerdere Molukse leerlingen in de klas gehad: “Ze zaten erbij en ze horen erbij.” Met Molukse leerlingen heeft hij nooit problemen gehad. De contacten met de ouders waren goed. Hij kwam ook graag bij de mensen thuis. Minggus Lawalata zat bij Theo Borggreve in de klas en herinnert zich hem als een hele creatieve docent: “Hij maakte tekeningen op het bord. Met veel details, het leek net echt! En we mochten ook naar zijn bruiloft in 1970. Mijn dochter heeft ook nog les van hem gehad.”
De tocht met de verhalenhuifkar wordt voortgezet naar de Gereformeerde Kerk aan de Oranjelaan 31. Daar praten de ondernemers van toen over de wijze waarop Lunteren zich aanpaste aan een nieuwe clientèle en aan nieuwe werknemers.
De finale van #HISTORIE21 is in het gebouw van Stichting Ana Upu aan de Van den Duyn van Maasdamstraat 16. De inwoners van Lunteren worden ontvangen door Blaasorkest Staccato, dat speciaal voor deze gelegenheid Molukse liedjes heeft ingestudeerd. De avond wordt voortgezet met een Lunterse Schraonstafel, aangevuld met Molukse gerechten, muziek van Harry & Friends en een talkshow o.l.v. Rocky Tuhuteru.
#HISTORIE21 is een initiatief van de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen en Stichting Moluks Historisch Museum, in samenwerking met Stichting Ana Upu en Senioren Welzijn Organisatie steunpunt Lunteren en wordt ondersteund door het Oranje Fonds.
___________________________________________________________________________________
Voor meer informatie over het programma of voor interviews kunt u zich wenden tot Alies Boenders:
06-10911787. Voor deelname aan het programma kunt u zich wenden tot Minggus Latul: 06-23224649.
___________________________________________________________________________________

Programma
14.00 uur Inloop Stichting Ana Upu
Van den Duyn van Maasdamstraat 16
14.30 uur Start programma
15.00 uur Vertrek Verhalenhuifkar
15.30 uur Start programma voormalige Julianaschool (Christelijke basisschool De Bron)
 Postweg 7
16.00 uur Vertrek Verhalenhuifkar naar Nieuwe Erf
16.10 uur Korte stop in Muziekkoepel Nieuwe Erf
16.30 uur Start programma Gereformeerde Kerk
 Oranjelaan 31
17.15 uur Vertrek Verhalenhuifkar naar Stichting Ana Upu
17.45 uur Start finale (tegen een kleine vergoeding worden dinerbonnen verstrekt) en muzikale bijdragen van                                Blaasorkest Staccato en Harry & Friends.

logo MUMA  logo Oranje Fonds
Ouderen in Veilige handen in Hoogeveen
Op 1 maart werd in het gebouw van Stichting Salawaku in Hoogeveen een regionale voorlichtingsdag georganiseerd door de plaatselijke ouderengroep in samenwerking met LSMO. Vertegenwoordigers van de ouderengroepen uit Appingedam en Assen waren aanwezig, als ook andere belangstellenden uit oa Groningen. Naast de ouderengroep, vrijwilligers en mantelzorgers uit Hoogeveen waren ook aanwezig, vertegenwoordigers van de groep Kaum Ama Ama. Een groep die actief is op sociaal maatschappelijk gebied binnen de Molukse gemeenschap in Hoogeveen. Na een inleiding over het thema Ouderen in Veilige handen, is dieper ingegaan op de vraag wat we onder goede zorg verstaan. De film ‘Leven met Alzheimer’ is getoond, om daarna in kleinere groepen (zorg) ervaringen uit te wisselen en kennis over dementiezorg met elkaar te delen. Hoe kunnen we nog beter op elkaar letten, een eigen vangnet organiseren? Hoe gaat het nu, hoe zou het beter kunnen en wat of wie is daarvoor nodig? Vragen die eveneens in een van de groepen aan de orde kwamen. Aan het eind van de middag is afgesproken dat we in het najaar weer bij elkaar komen om van elkaar te horen wat er met de opgedane kennis van deze dag is gedaan.

Veiligie Handen Wormerveer
Aandacht voor Ouderen in Veilige handen in Hoogeveen

Drie Burgemeesters brachten een bezoek aan Tabadila

3 burgemeesters

De heer Bergmann, Burgemeester van Middelburg, Mevrouw Demmers, Burgemeester van Vlissingen en de heer Van der Zwaag Burgemeester van Veere brachten afgelopen vrijdagmiddag 28 februari 2014 een bezoek aan Tabadila. Het bezoek stond in het teken van kennismaking met de bewoners, vrijwilligers en bestuur van het Moluks woonzorgcentrum te Middelburg en om de banden tussen Tabadila en de gemeenten aan te halen, met speciale aandacht voor de stand van zaken nu in Tabadila. Tijdens het gezellig samenzijn konden ze met de bewoners Molukse- en Nederlandse liedjes zingen en genieten van lekkere Molukse hapjes.

De heer Ruud Saya, penningmeester van de Stichting heette de burgemeesters van harte welkom en haalde aan dat Tabadila nu binnen één week 4 burgemeesters op bezoek heeft gekregen. Hij doelde op het bezoek van de burgemeester van Ambon met zijn delegatie op 22 februari jl.
Mevrouw Pattikawa schetste in het kort de ontstaansgeschiedenis van Tabadila en haalde aan dat Tabadila zonder subsidies draait. Sinds 2013 heeft het bestuur een aantal activiteiten in goede samenspraak met vrijwilligers opgepakt voor de bewoners. Maar ze vroeg nu wel een bijdrage voor een excursie naar de Landelijke Molukse ouderendag te Barneveld in juni 2014 voor de bewoners en de andere 1e generatie Molukse ouderen om van die dag te kunnen genieten.
Ruud vertelde over de activiteiten in Tabadila: de Open Tafel, Bingo en Mandala-tekenen. De Open Tafel en Bingo, die aanvankelijk alleen voor bewoners werden georganiseerd, worden nu ook door Nederlandse deelnemers bezocht.
Secretaris Evie Malawauw begeleidde de burgemeesters tijdens de rondleiding door Tabadila en vertelde aan hen over de huidige stand van zaken en over de toekomstplannen. Zij namen een kijkje in een van de twaalf appartementen. Alle drie burgemeesters kwamen aan het woord en bedankten de bewoners, vrijwilligers en het bestuur voor deze ontmoeting, zij ontvingen aan dit bezoek een Moluks aandenken.
Mevrouw Demmers die vanwege haar andere verplichtingen weg moest werd zingend uitgeleide gedaan. De heer Van der Zwaag was onder de indruk, hij was ook in Westkapelle geweest bij het indrukwekkende theateroptreden van Delta ‘De Vrouwen van het kamp Westkapelle’ en bij de onthulling van het Moluks Monument op de dijk in Westkapelle. Met het lied ‘Gandong e’ werd hij uitgezwaaid. Ook burgemeester Bergmann was onder de indruk dat de Molukse ouderen op leeftijd samen genieten met steun van vrijwilligers en het bestuur.Hij gaf daarmee een groot compliment. Na met de Kataredji (een polonaisedans) meegedaan te hebben samen met vrijwilligers en bestuur werd ook het bezoek van burgemeester Bergmann afgesloten door samen het lied “Pulang é sampai bertemu lagi”: “Wel thuis tot de volgende keer” te zingen.
Er kan terug worden gekeken op een geslaagde kennismaking van drie burgemeesters met de bewoners van Tabadila, allen hebben het bijzonder gevonden. Ze hebben samen met hen kunnen praten, samen kunnen zingen en dansen.

Regionale bijeenkomst in Leerdam

De voorlichting in Leerdam werd op 15 februari bezocht door vertegenwoordigers van de ouderengroepen uit Alpen aan den Rijn, Krimpen aan den IJssel en Moordrecht. Bijzonder was hier de aanwezigheid van de jongerenorganisatie ‘Masa Depan’, de toekomst. In de nabije toekomst gaat LSMO graag met deze jongeren in gesprek. Ook uit Alphen en Moordrecht deden jongeren van de derde generatie mee aan de groepsgesprekken. Van Stichting Welzijn was mantelzorgconsulent Lia van de Water aanwezig. Met deze stichting en de ouderengroep in Leerdam kunnen we bespreken wat we nog meer kunnen doen voor de Molukse ouderen in Leerdam. De lokale pers is deze ontmoeting in ieder geval opgevallen.

Bijeenkomst Leerdam 2

Ale rasa, Beta rasa, thema van bijeenkomst in Den Bosch
“Ale rasa Beta rasa …omkijken naar elkaar…..hoe vanzelfsprekend is dit nog..?
‘Wij van het Moluks Comité Tenaga hebben deze uitspraak gekozen als thema voor onze volgende activiteit: Mantelzorg in de Molukse gemeenschap op zaterdag 8 februari 2014..’

Zo luidde de oproep om deel te nemen aan de voorlichtingsbijeenkomst in Den Bosch. De Molukse kerk was daar de locatie waar de deelnemers welkom werden geheten. De dagactiviteiten voor de Molukse ouderen worden ook in de kerk gehouden en door de kerk ondersteund. Vertegenwoordigers van de ouderenwerkgroepen uit Vught en Waalwijk waren aanwezig. En ook de ouderen zelf kwamen mee en deelden hun ervaringen.

Ale rasa berta rasa

Voorlichter Magda Wallenburg doet verslag van haar workshop

Veranderingen in de zorg, gepresenteerd in Wormerveer
In Wormerveer is naast het thema Ouderen in Veilige Handen aandacht besteed aan de vele veranderingen in de zorg. Welke vormen van zorg vallen onder de AWBZ – die vervangen wordt door de Wet Langdurige Intensieve Zorg- , de Wmo en de Zorgverzekeringswet? Hoe kunnen de ouderen opgevangen worden, als het zorgcentrum waar ze tot nu terecht konden, gaat sluiten? Het onderstaande overzicht van het Ministerie van VWS is in e voorlichting gebruikt.

Verandereing in de zorg

Na afloop was er gelegenheid om na te praten, maar niet voordat de toneelgroep Delta Dua optrad met een stuk dat ons na doet denken over wat verstaan en ervaren wordt als goede zorg.

Ouderen in Veilige Wormerveer
Grote belangstelling in de regio Wormerveer voor het thema ‘Ouderen in Veilige handen’
Voorlichting dementie en de beleving van Molukse ouderen in Assen
Het jaar 2014 openden we met een voorlichtingsbijeenkomst in de Molukse kerk Rehoboth in Assen. Daar kwamen vrijwilligers, allemaal lid van verschillende Molukse kerkorganisaties, bijeen om te luisteren naar voorlichting over dementie. De meest voorkomende vormen, de symptomen en de fasen kwamen aan de orde. Daarna werden ervaringen uitgewisseld en handreikingen geboden over hoe om te gaan met dementerende familieleden. De Assense vrijwilligers werden versterkt door de vrijwilligers uit Hoogeveen. Op 1 maart zullen ze allemaal weer aanwezig zijn op de regionale dag in Hoogeveen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers Assen en Hoogeveen