Djalan Pienter Kennisnetwerk

De Djalan Pienter inspiratiedag die oorspronkelijk gepland stond op 27 maart, werd op 2 juli gehouden bij Wzc Rumah Kita in Wageningen. Daar werden aan het begin van de middag de ervaringen van de basisscholing uitgewisseld. Medewerkers van Wzh Waterhof en Leilinde, van Rumah Kita en Humanitas de Evenaar, van  Nusantara en tante Louise Vivensis waren aanwezig om hun ervaringen te delen met medewerkers van Raffy en Pelita en met vrijwilligers van LSMO.

Voordat het tweede deel van de middag werd voortgezet vond eerst de ondertekening plaats van een samenwerkingsovereenkomst tussen Wzh locatie Waterhof, Humanitas locatie De Evenaar, Zinzia Rumah Kita, Vivensis tante Louise, Raffy, Pelita en LSMO. Met de ondertekening gaat Djalan Pienter door als kennisnetwerk waarin de verschillende partners zich inzetten voor de ontwikkeling en voortzetting van cultuurspecifieke zorg ten behoeve van Indische en Molukse ouderen in intramurale en extramurale setting.

Na de lunch werden er workshops verzorgd waarin alvast getoond werd hoe in  de  vervolgmodules ingegaan zal worden op traumasignalering, complementaire en palliatieve zorg en op cultuurspecifiek elementen omtrent communicatie en bejegening. Dagvoorzitter Wim Manuhutu praatte de onderdelen van de middag kundig aan elkaar. En met de muzikale klanken van Wim Lohy, Anna Makaloy en Dwight Muskita werd een bijzondere middag afgesloten. In het najaar staan de eerste scholingen alweer gepland en maakt het Djalan Pienter team zich op voor het programma van 2016. Zie ook www.djalanpienter.nl

1ShoonaTahitu2

Vlnr: Martien Heeffer-Humanitas De Evenaar, Jan Willem van den Dool-Wzh Waterhof, Shoona Tahitu- Vivensis tante Louise, Harriet Ferdinandus-Stichtin Pelita, Gert van der Pluijm- Wzc Raffy, Tanja Poortinga-Zinzia Rumah Kita en Crams Nikijuluw-LSMO

2explenairesessie

Plenaire sessie & tafelgesprekken op 2 juli jl

Landelijke ouderendag Pelita 2015

Pelita2015fotoexpressie

Vervolg actieplan  ‘Ouderen in Veilige Handen’

Op 15 juni werden de vervolgacties in het kader van de doorstart van het Landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen, door de staatssecretaris, Martin van Rijn, bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in het Theater aan het Spui in Den Haag. Niet bij toeval werd deze dag hiervoor gekozen, het was die dag namelijk de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Er werd teruggeblikt op de vier jaar waarin ook het NOOM hard gewerkt heeft om met ruim 6.500 oudere migranten in gesprek te gaan over verschillende situaties waarin sprake kan zijn van ouderenmishandeling. LSMO heeft tijdens 18 bijeenkomsten ca. 900 mensen weten te bereiken aan de hand van voorlichting en gesprekbijeenkomsten. In de periode 2015 -2017 kent het Landelijke Actieplan Ouderen in veilige handen vijf vervolgacties:

1. Het taboe doorbreken
2. Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig
3. Ontspoorde mantelzorg voorkomen
4. Veilig financieel ouder worden
5. Versterking justitiële inzet

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl en zoek op ‘ouderen in veilige handen’

3Actieplanouderen

Vertegenwoordigers van deelnemende organisaties aan het Actieplan Ouderen in veilige handen

Uitwisseling van ervaringen bij Raffy

Als van ouderen gevraagd wordt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, hoe zit het dan met het sociale vangnet van de ouderen om dit mogelijk te maken. Hierover spraken ouderenwerkgroepen en enkele vertegenwoordigers van wijkraden uit Moordrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Breda met elkaar op 13 juni in wzc Raffy. De ochtend maakte deel uit van de cursus die de vrijwilligers van Rumah Orang Tua Tua  uit Moordrecht volgen in het kader van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. Rein Sohilait besprak met de deelnemers hoe om te gaan met lastige situaties, met doorbreken van taboes en met inzicht krijgen in verschillende referentie kaders. In de middag sloten de vrijwilligers uit de andere plaatsen aan. Aan de hand van voorbeelden uit de eigen omgeving werden ervaringen uitgewisseld, teruggekoppeld en vervolgafspraken gemaakt. De ontmoeting maakte duidelijk dat er zeker behoefte is aan meer samenwerking in de regio. Nieuwe vrijwilligers zijn enthousiast gemaakt. Na de zomer horen we hier vast meer van.

4Vrijwillegers KrimpenCapelle

Vrijwilligers voor ouderen uit Krimpen en Capelle aan den IJssel, uit Moordrecht en Breda

5tafelgesprekplenair

Tafelgesprekken & plenair

LSMO draagt bij aan voorlichting bij CABO Amsterdam

CABO Amsterdam zet zich in voor oudere migranten in Amsterdam die hun weg in de samenleving nog moeilijk kunnen vinden. De organisatie onderhoudt contacten met diverse zelforganisaties van migranten en werkt nauw samen met de verschillende dienstverlenende instellingen in Amsterdam. Eind vorig jaar vond een uitgebreid gesprek  bij Wzc Raffy plaats met directeur Wendela Gronthoud over onder andere de veranderingen in de zorg. Wat weten de ouderen over de veranderingen, hoe gaan ze hiermee om of hoe kan de informatie zo goed mogelijk aan hen overgebracht worden. Dit waren enkele vragen die we bespraken en aanleiding voor de presentatie die LSMO op 20 januari bij CABO mocht geven. Doel hiervan was om het belang van kennis over de nieuwe zorgregels te hebben en hoe deze kennis het beste overgebracht kan worden aan de oudere migranten in Amsterdam.  Op 20 januari kwam een 30tal ouderen bijeen in het pand van CABO aan de Keizersgracht. Ook aanwezig waren Greetje Luif, vice-voorzitter van de Wmo adviesraad Amsterdam en Gonnie Kaptein, oud-beleidsmedewerker bij Lize (overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen) en zeer actief betrokken bij het NOOM. Ouderen van verschillende nationaliteiten deelden hun zorgen over hoe de meest kwestbaren onder hen het best te bereiken zijn. Hoe kunnen signalen die tijdens huisbezoeken door vrijwilligers zijn opgevangen, worden besproken en opgepakt?  Waar hebben de ouderen het meest behoefte aan en hoe kom je hier achter? Met deze vragen werden vervolgbijeenkomsten voorbereid die eind februari en in april hebben plaatsgevonden.

Foto1DigNw2015
Voorlichtingsbijeenkomst CABO in Amsterdam

Tweede generatie ouderen onder de aandacht

De huidige Molukse 60plussers willen nog lang niet nadenken over ouderenvoorzieningen. Ze  staan nog volop in het leven, bezoeken de concerten in het Holland Heineken House en zijn zeer actief op Facebook.  Hoe het met ze zal gaan als ze ouder worden, ligt nog ver van hun vandaan. De 70plussers onder ons durven misschien wat openlijker over hun ‘verborgen klachten’ te praten. Hoe het met hen gaat, wat hun wensen in de toekomst zijn, hopen we te horen tijdens de komende voorlichtingsbijeenkomsten. Op 31 januari werd tijdens een Molukse ouderendag in Maastricht een vragenlijst uitgedeeld waarin aandacht werd gevraagd voor de toekomstige oude dag. In groepen werd er nagedacht en gepraat over de huidige gezondheid, over de sociale contacten in de buurt, over de financiële situatie en over wensen in de toekomst. De ingevulde formulieren werden verzameld en aan het begin van de avond konden de bevindingen tot  een top 5 van wensen worden samengevat. Op nummer 1 stond de wens om te werken aan een sterker sociaal vangnet. Gevolgd door de wens om in de ondersteuning van ouderen meer jongeren te betrekken. Om erachter te komen waar die ondersteuning dan uit zou kunnen bestaan, zouden huisbezoeken afgelegd kunnen worden. Die huisbezoeken kunnen ook de onderlinge contacten onderhouden. Dit was wens nummer 3. Op nummer 4 en 5 stonden de wensen om meer activiteiten te organiseren en om huiskamerontmoetingen te organiseren voor de tweede generatie ouderen. Daarin konden zij dan gezamenlijk activiteiten uitvoeren als koken en bakken, computerlessen volgen, meer doen aan sport en ontspanning. Er kwamen dus voldoende wensen aan het licht die om vervolg vragen.

Tweede generatie ouderen in Maastricht

Sukarela dengan senang hati: vrijwillig maar niet vrijblijvend

De cursus deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers van Rumah Orang Tua Tua in Moordecht ging op 14 februari jl. van start. De onderlinge relatie die er tussen de verschillende generaties binnen de Molukse samenleving was, is niet meer zo vanzelfsprekend als menigeen wenst te geloven. Het blijkt opnieuw nodig te zijn om vertrouwen op te bouwen door wensen op gebied van zorg en welzijn met elkaar te delen. Daarbij is het ook van belang om te bespreken wat nodig is om vrijwilligers enthousiast en gemotiveerd te houden. Enthousiaste vrijwilligers kunnen anderen aantrekken zich aan te sluiten.  Steeds meer zal een  beroep gedaan worden op vrijwilligers met betrekking tot zorg en welzijn. De veranderingen in de zorg hebben ook zijn weerslag op de Molukse gemeenschap. Hoe vanzelfsprekend is de zorg om elkaar nog in een Molukse wijk, in het bijzonder in Moordrecht? Wat betekent ‘zelfredzaamheid’ vanuit Moluks perspectief?  En hoe versterk je de onderlinge relaties zodat je een goed sociaal vangnet en netwerk kunt vormen voor de ouderen en hun mantelzorgers?  Vragen waar de komende tijd aandacht aan wordt besteed tijdens de cursus ‘Sukarela dengan senang hati’. De cursus bestaat uit een aantal dagdelen en is gefinancieerd door de gemeente Zuidplas.

Zorg Verandert in Hoogeveen

Dit jaar verzorgt LSMO in samenwerking met het NOOM en Zorg Verandert (www.zorgverandert.nl) een voorlichtingstraject over de veranderingen in de langdurige zorg. Niet alleen wordt hierover voorlichting gegeven. We zullen ook met elkaar in gesprek gaan over de gevolgen van deze veranderingen. Welke gevolgen hebben ze voor onze ouderen, voor de mantelzorg, maar ook voor de manier waarop we wel of niet naar elkaar omkijken: lain djaga lain of lain lihat lain. Op 28 maart vond de aftrap plaats in Hoogeveen. In zeer korte tijd riep de ouderenwerkgroep van Stichting Salawaku vrijwilligers, mantelzorgers en ouderen bijeen om de voorlichting bij te wonen. Opvallend voor Hoogeveen is dat de ouderen zelf mee komen omdat ze de informatie uit eerste hand willen horen. Dat brengt vaak met zich mee dat een powerpointpresentatie niet de beste manier is om de kennis te delen. In twee talen de begrippen omschrijven en proberen duidelijk te maken aan de hand van herkenbare voorbeelden werkt dan het best. De deelnemers in Hoogeveen hebben gevraagd om een vervolgbijeenkomst omdat het te veel informatie was om in een keer te begrijpen. LSMO is momenteel de vraag naar voorlichtingsbijeenkomsten aan het inplannen. Via het NOOM zijn nu een aantal voorlichters getraind. Deze vrijwilligers zou LSMO graag in dit voorlichtingstraject in willen zetten. Ze worden binnenkort hierover benaderd.

Voorlichting Zorg Verandert in Hoogeveen

Met CABO op bezoek bij Anand Joti

Anand Joti is de naam van een woongroep voor Hindoestaanse senioren in Amsterdam. Op 11 april organiseerde CABO in samenwerking met LSMO en NOOM een bijeenkomst bij de woongroep Anand Joti in Amsterdam Zuidoost. De bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomsten eerder in januari en februari bij CABO. Vijftig ouderen en vrijwilligers kwamen praten over de vraag hoe je als oudere om hulp kunt vragen, bij wie je dan moet zijn en hoe je dat onder woorden kunt brengen. En hoe een vrijwilliger of mantelzorger kan aangeven dat het hem of haar eigenlijk te veel wordt. Jeanny Manusiwa en Gonnie Kaptein brachten in een rollenspel naar voren hoe moeilijk oudere en vrijwilliger het kunnen hebben om duidelijk te maken wat hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Er werd hard gelachen, de situatie was voor velen herkenbaar.

(zie: http://caboamsterdam.nl/Inhoud/Home/index.php?Titel=Actualiteiten)

Bij Anand Joti in Amsterdam

Nationale Herdenking op 4 mei in Amsterdam met Molukse ouderen uit Tilburg

Ook dit jaar kon LSMO met een aantal Molukse ouderen de Nationale Herdenking op 4 mei in Amsterdam bijwonen. Vanuit Tilburg werden ze met speciaal vervoer zo dicht mogelijk bij de Dam gebracht. Na een gezamelijke maaltijd en de nodige instructies wandelden de ouderen naar de Nieuwe Kerk. Daar werd de delegatie opgewacht door Esther Captain van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en werden ze als speciale gasten begeleid door de artiesteningang. Net als de vorige keren waren voor hen speciale plaatsen gereserveerd, zodat ze de plechtigheden goed konden volgen, zowel in de kerk als op de Dam. Na het officiele programma en het defilé, konden de ouderen nog rustig napraten in de Wintertuin van het Krasnapolsky hotel.  Een van de tante’s zei verbaasd: ‘Ik was eigenlijk nooit iemand en nu zit ik hier zomaar op de eerste rij’. Ieder jaar weer ervaren de Molukse ouderen die de Nationale Herdenking bij mogen wonen het als een bijzondere gebeurtenis.

Nationale Herdenking 4 mei op de Dam onder begeleiding van dr. Esther Captain

Verhalentafel in Lunteren

Er is al in verschillende Molukse media over geschreven (MHM Nieuwsbrief, Ana Upu site en Marinjo), maar de eindpresentatie van de gedeelde verhalen in Lunteren willen we ook hier nog even noemen. Op  9 mei werden niet alleen verhalen van Molukse en Nederlandse ouderen gepresenteerd, maar ook een cd waarop  verschillende bewerkingen te beluisteren zijn van het Lunterse Blaasorkest Staccato, de Tifagroep Ina Ama, Suara Ana Upu, Gospelgroep Adjaib en het Koor Gabungan. De cd draagt de titel ‘Staccato meets Maluku’. Een interpretatie is te horen van Hena Masa Waja, Manis e manis e, Apa apa djaga kelapa, Sajang kane, Oleh Sioh en Orang Papua makan papari. En ook is op de cd muziek te beluisteren die de koren en het blaasorkest afzonderlijk van elkaar hebben opgenomen.  Via www.ana-upu.nl is de cd te bestellen. Het verhalentafel project is mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, Swo Ede Steunpunt Lunteren, Idee en Uitvoering, Stichting Moluks Historisch Museum, Tuhuteru en Partners, Ouderenwerkgroep Stichting Ana Upu en de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen.

Presentatie van verhalen en muziek in Lunteren

Voorlichting in het land

Een van de kerntaken van LSMO is het geven van informatie en voorlichting omtrent wonen zorg en welzijn. Aan het begin van het jaar zijn we in Maastricht geweest om de zorgwensen van de ouderen van de volgende generatie te horen en te bespreken. Met de nieuwe wijkraad in Capelle aan den IJssel mochten we in februari kennismaken. De ouderenwerkgroep valt onder de paraplu van de wijkraad. In Hoogeveen deelden we de informatie over de verschillende zorgwetten en de mogelijke gevolgen voor onze ouderen hiervan. In Alphen aan den Rijn gaven we samen met de lokale welzijnorganisaties voorlichting over de veranderingen in de zorg en in Krimpen aan den IJssel kwamen we luisteren naar urgente zorgvragen in de wijk. Nieuw is onze kennismaking met de ouderen in Gennep. Daar werden we uitgenodigd om te komen vertellen over de eerste signalen van dementie, de vormen, wat de ziekte inhoud en hoe mantelzorgers om kunnen gaan met een dementerend familielid. Er staan nog een aantal aanvragen in de wacht. Samen met het NOOM zullen we in het project Zorg Verandert in het land komen vertellen over de veranderingen in de zorg, wat u daarvan beslist moet weten en hoe u ermee om kunt gaan. Het versterken van het eigen sociale vangnet in de verschillende wijken zal dan ook onderwerp van gesprek zijn.