Martin van Rijn, Staatssecretaris van VWS, en Grace Tanamal, Tweede Kamer lid van de PvdA, bezoeken ouderen en vrijwilligers van Rumah orang tua tua in Moordrecht

Op zaterdag 10 september jl. stapte een verraste Van Rijn binnen aan de Prinses Margrietstraat in Moordecht. Ouderen en vrijwilligers heetten hem zingend welkom met het lied ‘Selamat datang’, wees welkom. ‘Werd ik in de Kamer ook maar zo toegezongen’, reageerde Van Rijn. Hij werd vergezeld door Grace Tanamal, Tweede Kamer lid van de PvdA. Zij had een bezoek aan Molukse ouderen al een paar jaar geleden onder de aandacht gebracht.

Oom Oetjoe Malaihollo laat staatssecretaris Martin van Rijn van VWS zien hoe je 'ketupat', een rijstbuideltje, maakt.

Oom Oetjoe Malaihollo laat staatssecretaris Martin van Rijn van VWS zien hoe je ‘ketupat’, een rijstbuideltje, maakt.

In 2015 werden elf vrijwilligers geschoold. Zij hebben andere vrijwilligers zo enthousiast gemaakt dat dit jaar wederom een scholing is gegeven. 19 vrijwilligers hebben deze gevolgd en zijn nu klaar om ingezet te worden voor het afleggen van huisbezoeken bij ouderen die niet zo makkelijk meer de deur uit komen. Ze zetten zich ook in voor het programma dat, samen met de ouderen, wekelijks wordt uitgevoerd in Rumah Orang Tua Tua. Nu vormen ze nog meer dan voorheen de schakel tussen de ouderen en de zorg- en welzijnsinstellingen in de gemeente Zuidplas. Hun certificaten werden uitgereikt door Staatssecretaris Van Rijn.

19 vrijwilligers hebben deze gevolgd en zijn nu klaar om ingezet te worden voor het afleggen van huisbezoeken bij ouderen die niet z

19 geschoolde vrijwilligers hebben de cursus gevold en zijn nu klaar om ingezet te worden voor het afleggen van huisbezoeken bij ouderen.

Een punt achter de bezuinigingen op de langdurige zorg

De geplande bezuiningen uit het Regeerakkoord van een half miljard op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn vanaf 2017 van de baan. Staatssecretaris Van Rijn heeft dit op 13 juni jl. bekend gemaakt. Hij wil dat nu alle aandacht uitgaat naar liefdevolle zorg en trotse medewerkers in verpleeghuizen. En omdat die medewerkers volle steun verdienen, worden investeringen van vorig jaar voortgezet en wordt er een punt gezet achter de bezuinigingen op de langdurige zorg.

Tijdens de bijeenkomsten van VWS in april  van dit jaar over de beleidsontwikkelingen in de langdurige zorg, was nog niet duidelijk of de aangekondigde bezuinigingen vanaf  2017  doorgevoerd zouden worden of niet. Die onzekerheid bleef als een donkere wolk hangen boven  de discussies over vragen als: Hoe verbeteren we de kwaliteit van zorg? Hoe brengen we een betrokken samenleving tot stand? En hoe maken we de financiering houdbaar. In de notitie ‘Waardigheid en trots’ wordt benadrukt dat de positie van de cliënt versterkt moet worden en dat de professional  de ruimte moet krijgen om haar/zijn vak goed uit te oefenen. Intussen is bekend dat ouderen op latere leeftijd in een verpleeghuis binnenkomen en direct zwaardere zorg nodig hebben. Kwaliteit en zingeving van het leven van ouderen die wonen in een zorginstelling kan nog steeds verbeterd worden. Dat vraagt niet alleen veel van zorgverleners maar ook van de ondersteuning van de ouderen in de thuissituatie en van de mantelzorgers. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Ook de gemeenten moeten meer rekening houden met persoonlijke wensen van zorgbehoevenden, aldus de staatssecretaris tijdens één van de bijeenkomsten, waarbij hij  ook wees op het verbeteren en optimaliseren van de wijkverpleging.

Gemeente Breda faciliteert scholing Molukse vrijwilligers in Breda

Gemeente Breda faciliteert scholing Molukse vrijwilligers in Breda

Waardigheid en trots

In deze notitie staat onder andere dat professionals, mantelzorgers en vrijwilligers, ook in de toekomst, samen moeten werken aan liefdevolle zorg. Met het programma Waardigheid en trots – liefdevolle zorg voor onze ouderen, biedt VWS zorgorganisaties de kans verbetertrajecten te starten en Nederland te laten zien hoe zij omgaan met alle nieuwe inzichten rondom de Wlz. Het komende jaar wil staatssecretaris Van Rijn zich blijven inzetten om tijdens ondersteuningsprocessen rondom het ziekteverloop van mensen meer aandacht te schenken aan processen van mens tot mens. Hierdoor kan de persoonlijke situatie goed worden ingeschat en wordt de druk op mantelzorgers niet te groot. Die versterkte positie van de cliënt, meer rekening houden met zijn/haar persoonlijke wensen, ook als het gaat om zorgvoorzieningen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en het proces van  ondersteuning die daarbij nodig is, zijn ook interessante aandachtspunten voor het LSMO. We hoeven het dus met niemand meer te hebben over doelgroepenbeleid of scheppen van precedenten. We willen alleen, net als de staatssecretaris, dat er rekening gehouden wordt met de persoonlijke wensen van migranten ouderen en dat de aandacht voor hen een ‘van mens tot mens’ proces volgt.  Van Rijn heeft ons als het ware een nieuwe leidraad gegeven om in gesprek te gaan met gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/02/10/waardigheid-en-trots-liefdevolle-zorg-voor-onze-ouderen

20 jaar Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen is opgericht. In 1996 startte LSMO  haar werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van  het welzijn van en de zorg voor Molukse ouderen in Nederland. Een aantal Molukse professionals, verbonden aan landelijke en regionale zorg- en welzijnsinstellingen bundelden hun kennis en wisselden ervaringen uit. Punt van aandacht was de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen voor Molukse ouderen. Hadden zij voldoende kennis om gebruik te kunnen maken van het reguliere zorgaanbod? Wisten mantelzorgers waar ze voor ondersteuning terecht konden? En hoe bespreekbaar is zorg voor Molukse ouderen binnen de Molukse gemeenschap? Welke taboes leven er, hoe lang kan er nog in de eigen familie gezorgd worden? Kortom hoe gaat het eigenlijk met Molukse ouderen, als het gaat om zorg en welzijn, nu vanzelfsprekendheden over omzien naar elkaar aan het wegvallen zijn? Dat waren zo enkele vragen waar de stuurgroepsleden zich twintig jaar geleden over bogen.

Voorlichting over dementie in Stichting Kandjoli te Wierden, 8 juni jl.

Voorlichting over dementie in Stichting Kandjoli te Wierden, 8 juni jl.

Voorlichting Zorg Verandert en in gesprek over dementie in Breukelen, 20 juni jl.

Voorlichting Zorg Verandert en in gesprek over dementie in Breukelen, 20 juni jl.

Inmiddels is de stuurgroep uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waarin professionals en vrijwilligers van verschillende lokale, regionale en landelijke instellingen samenwerken. LSMO onderhoudt nauwe contacten met ca. 30 ouderenwerkgroepen in het land. Door samen te werken met deze vrijwilligersgroepen wordt LSMO steeds op de hoogte gehouden van de zorgbehoefte van Molukse ouderen en de mate waarin zij gebruik maken van het aanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Het organiseren van scholing en voorlichting ten behoeve van deskundigheidsbevordering van Molukse vrijwilligers  vindt jaarlijks plaats. LSMO maakt anno 2016 deel uit van verschillende netwerken. Zo is LSMO sinds 2007 lidorganisatie van het Netwerk van Organisaties van Ouderen Migranten en is de stuurgroep lid van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Sinds 2016 behoort LSMO samen met Wzc Raffy en de Stichting Pelita tot de kern van het Kennisnetwerk Djalan Pienter. Een kennisnetwerk dat bestaat uit acht zorg en welzijnsorganisaties die zich inzetten voor zorg en welzijn ten behoeve van Indische en Molukse ouderen in intramurale en extramurale setting.  In de aandacht voor Molukse ouderen, hun mantelzorgers en vrijwilligers wordt samen met hen gekeken naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij het reguliere aanbod in de betreffende gemeente. Daar waar de wensen van de ouderen net even anders zijn, ondersteunt LSMO graag het gesprek hierover met gemeente en of instelling die de ondersteuning kan bieden.

Scholen van vrijwilligers en informatie verstrekken aan ouderen

In 2007 verzorgde LSMO een scholing onder andere naar aanleiding van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. In verschillende ouderengroepen werden vrijwilligers opgeleid tot seniorenvoorlichters. Na de scholing volgden studieweekenden en themabijeenkomsten om de kennis over de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn bij te houden. Tot nu worden nog steeds voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en vrijwilligers geschoold. Zeker nu ouderen langer thuis moeten blijven wonen, is het van belang om te weten hoe professionele ondersteuning van ouderen en mantelzorgers geregeld kan worden. De informatie hierover is niet altijd even eenvoudig, zeker nu de zorg geregeld wordt aan de hand van drie zorgwetten. Steeds vaker schuiven de ouderen zelf aan tijdens de informatiedagen. Dat zien we als een positieve ontwikkeling omdat het altijd beter is om informatie uit de eerste hand te ontvangen. Het biedt ons tevens de gelegenheid om zelf met de ouderen in gesprek te gaan.

Deelnemers scholing vrijwilligers Moordrecht, februari en mei 2016.

Deelnemers scholing vrijwilligers Moordrecht, februari en mei 2016.

Vrijwilligers dagopvang Hari Ramah Tamah Barneveld halen certificaat deskundigheidsbevordering vrijwilligers, februari en april 2016.

Vrijwilligers dagopvang Hari Ramah Tamah Barneveld halen certificaat deskundigheidsbevordering vrijwilligers, februari en april 2016.

Bekend maakt bemind

Beter omgaan met een chronische aandoening

Chronische ziekten, zoals een hartaandoening, kanker, diabetes of de ziekte van Parkinson, komen vaak voor onder ouderen, zo ook onder Molukse ouderen. U kent vast wel iemand die langere tijd ziek is. Of u heeft zelf een chronische aandoening. Als u ziek wordt, komen er veel vragen op u af. Hoe zal de behandeling of operatie gaan, krijg ik medicijnen? Wie zorgt er voor mijn partner, mijn kinderen of hoe moet dat met mijn werk? U staat er niet alleen voor. Naast uw familie zijn er artsen, verpleegkundigen en u kunt hulp in huis regelen. Minder bekend zijn in de Molukse gemeenschap de  patiëntenorganisaties zoals de Parkinson Vereniging en De Hart&Vaatgroep die u kunnen ondersteunen.

Op 19 april en 7 mei jl. werden voorlichtingsbijeenkomsten in Woerden georganiseerd in het gebouw van Stichting Sinar Maluku. Voorlichters van de Parkinson Vereniging en de Hart & Vaatgroep , die zelf een chronische ziekte hebben, kwamen over hun ervaringen vertellen. De genoemde patiëntenorganisaties hebben samen met het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) de mogelijkheid geboden om deze dagen te organiseren. Tijdens de bijeenkomst op 7 mei kwam Giovanni Tahapary, cardioloog aan het Medisch Centrum in Alkmaar voorlichting geven over hart en vaatziekten. Voor Tahapary was dit bezoek een thuiswedstrijd, hij is in Woerden opgegroeid. Voor de ouderen was het een feest om ‘een van hen’ te mogen verwelkomen. Later in de middag kwam Arnoud Odink vertellen over gezonde voeding en gaf tips voor het samenstellen van ook een Moluks/ Indische maaltijd. De ouderenwerkgroep Sima50+ bereidde een verantwoorde maaltijd voor de bijna 40 belangstellenden. Vooraf aan de maaltijd werd een workshop ‘roedjak maken’ gegeven; het dessert om de maaltijd mee af te sluiten.

Ter voorbereiding op deze voorlichtingsdagen zijn een aantal bevindingen uit het  onderzoeksrapport ‘De Gezondheid van Molukkers in Nederland’, nog weer onder de aandacht gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door Adee Bodewes en Anton Kunst in 2012-2013. LSMO  gaf deze in een inleiding op 19 april weer. Dat suikerziekte, gewrichtsproblemen en een hoge bloeddruk veel voorkomende aandoeningen zijn onder Molukkers, is wellicht niet helemaal verrassend. Wat meer opvalt uit het onderzoek is dat er meer gezondheidsproblemen onder Molukkers zijn vergeleken bij Nederlanders, terwijl er sprake is van een vergelijkbare levensstijl. Mogeljk zou dit te wijten zijn aan stress of aan het voedingspatroon. Hartfalen komt bij Molukkers even veel voor als bij Nederlanders. Maar onder Molukkers ligt het percentage coronaire hartziekten, een aandoening van de kransslagader wel weer hoger. Meer onderzoek zou meer duidelijkheid kunnen geven. Extra aandacht voor leefstijl en een extra gezondheidstest kunnen meer gestimuleerd worden, zo luiden de aanbevelingen uit het onderzoek.

Aan het eind van de eerste middag hebben we in kleine groepen met elkaar gesproken over hoe gezond je jezelf vindt, en als je een chronische aandoening hebt, hoe je daar dan mee omgaat.  Ervaringen zijn uitgewisseld over eetgewoonten, over ondersteuningsmogelijkheden, ook vanuit de patiëntenorganisaties. Mooie gesprekken zijn het geworden met nog een open vraag in het algemeen: Hoe bespreekbaar zijn gezondheidsproblemen binnen de Molukse gemeenschap, in de ouderengroep, in de familie of in het gezin?

Bijeenkomst Bekend maakt bemind in Woerden, april, mei 2016.

Bijeenkomst Bekend maakt bemind in Woerden, april, mei 2016.

Feestelijke heropening Buurthuis Toma in Breda

Buurthuis Toma in de wijk Driesprong, waar een groot deel van de bewoners van Molukse afkomst is, is op 11 maart jl. officieel heropend. Woonzorgcentrum Raffy huurt sinds kort het buurthuis van WonenBreburg en gaat er samen met de bewoners van de wijk voor zorgen dat het buurthuis zijn originele functie weer terugkrijgt.  Voorafgaand aan de heropening van buurthuis Toma hebben buurtbewoners, medewerkers en vrijwilligers van Raffy en vrijwilligers uit de Molukse gemeenschap in het kader van NLDoet het gebouw flink onder handen genomen. Er is geverfd, gesloopt, opgeruimd en gepoetst. In de middag, tijdens het officiële gedeelte, bewonderen wethouder Patrick van Lunteren (Jeugd, Wonen, Wijken) en directeur-bestuurder Gert van der Pluijm samen met  Aline Zwierstra, directeur-bestuurder van WonenBreburg en vele nieuwsgierige buurtbewoners het resultaat. Uiteraard doen ze dat niet zonder zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Na het tekenen van de intentieverklaring neemt het drietal samen met de vertegenwoordigers van de drie Molukse kerkorganisaties de verfkwast en -roller ter hand om een laatste stukje muur in te kleuren.

Stichting Raffy neemt vanaf nu de beheertaken van het buurthuis op zich. Gert van der Pluijm: “Het is natuurlijk niet onze core business; een buurthuis runnen. Maar dit gebouw in deze wijk past bij onze identiteit. Het is belangrijk dat we de invulling samen met álle bewoners uit de buurt gaan realiseren, maar dat de betrokkenheid groot is, is vandaag wel gebleken.”  Vrijwilligers uit de wijk krijgen een scholing deskundigheidsbevordering aangeboden. Deze wordt gefinancierd door de gemeente Breda en verzorgd door Djalan Pienter, het scholingsprogramma waarin Raffy, Stichting Pelita en LSMO in samenwerken. De betrokkenheid van Raffy is niet vreemd. Al in 1983 werd in de Tweede Kamer de mogelijkheid besproken om “Huize Raffy” te bestemmen voor Molukse bejaarden. Het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers was nauw betrokken bij de besprekingen die hebben geleid tot de officiële opening op 25 november 1987 door toenmalig minister Brinkman. Sindsdien is de betrokkenheid bij zorg en welzijn van Molukse ouderen voor Raffy een natuurlijke vanzelfsprekendheid.

Buurthuis Toma in Breda tijdens NL Doet op 11 maart jl.

Buurthuis Toma in Breda tijdens NL Doet op 11 maart jl.

Zorg Verandert

In het laatste kwartaal van 2015 heeft LSMO een aantal voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd  over de veranderingen in de zorg. Niet alleen de veranderingen maar ook de gevolgen hiervan voor Molukse ouderen en hun mantelzorgers werden besproken. De bijeenkomsten werden in samenwerking met de plaatselijke ouderenwerkgroepen georganiseerd en ondersteund door het NOOM en Zorg Verandert. Het afgelopen jaar hebben de voorlichtingen en voortgangsgesprekken plaatsgevonden is Hoogeveen, Lunteren, Assen, Amsterdam, Woerden en tijdens de landelijke mantelzorgdag in Assen en het studieweekend in Elspeet.

Beeld-2016

Presentatie veranderingen in de zorg 2015, Assen & Hoogeveen

beeld-2016_2
beeld-2016_3

Voorlichting Zorg Verandert Woerden

beeld-2016_4

Certificaten voor vrijwilligers Rumah Orang Tua Tua in Moordrecht met wethouder Rik van Woudenberg

Landelijke mantelzorgdag 14 november Assen

Sukarela dengan senang hati

Van de vrijwilligers die verbonden zijn aan de Molukse ouderenwerkgroepen wordt de laatste tijd veel verwacht. Aandacht schenken aan het welzijn van de ouderen staat natuurlijk voorop. In de gaten houden hoe het met hen gaat, of er toch niet meer zorg nodig is en of de mantelzorgers de ondersteuning nog aan kunnen, zijn zaken die ook aandacht vragen. Net zo belangrijk is het om te werken aan de motivatie van vrijwilligers, om hun kennis bij te houden en om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Genoemde zaken zijn onderwerp binnen de cursus voor vrijwilligers die door LSMO is ontwikkeld. In Moordrecht hebben de vrijwilligers en Molukse ouderenadviseurs deze cursus gevolgd. Met een certificaatuitreiking door de wethouder werd de cursus ‘Sukarela dengan senang hati’ afgrond.

beeld-2016_5

Certificaten voor vrijwilligers Rumah Orang Tua Tua in Moordrecht met wethouder Rik van Woudenberg

Vrijwillige cliëntondersteuner

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten over de zorgveranderingen bleek dat de ondersteuning van ouderen tijdens gesprekken om te komen tot goede zorg en ondersteuning nog veel te wensen over liet. Dit bleek ook al uit de berichtgeving over cliëntondersteuning in het algemeen in het land. De behoefte aan clientondersteuning vanuit de eigen achterban is door LSMO opgepakt. Tijdens een studieweekend is met een aantal coordinatoren in het land het programma doorgenomen en opgezet voor een training tot vrijwillige cliëntondersteuners ten behoeve van de Molukse en ook de Indische ouderen. In een pilot zal de training uitgerold worden binnen het Djalan Pienterprogramma, waarin samengewerkt wordt met Wzc Raffy en Stichting Pelita.

beeld-2016_6

Studieweekend LSMO coördinatoren en vrijwilligers tijdens studieweekend, 28, 28 november te Elspeet

Uitkeringsregeling Backpay

Aan het einde van het vorige jaar is een akkoord gesloten tussen het ministerie van VWS en het Indisch Platform over een uitkering aan personen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands Indië, van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 ambtenaar of militair waren en in die periode geen salaris hebben ontvangen. Uiteraard vallen hieronder ook Molukkers die in dienst waren van het KNIL en bijvoorbeeld door krijgsgevangenschap geen salaris ontvingen. De uitkeringsregeling Backpay is geen volledige compensatie van gederfde inkomsten maar een tegemoetkoming van 25.000 EURO. (link naar kamerbrief)

Er zijn in Nederland overigens nog maar weinig mensen in leven die voor de uitkering in aanmerking komen. De reacties op het besluit zijn heel verschillend, de interpretaties eveneens. Zo is er nog steeds teleurstelling over het feit dat er geen volledige compensatie is. Anderen zien dit resultaat als het meest haalbare. Een ander bijeffect is dat inmiddels allerlei ‘adviseurs’ zich melden bij ouderen om ze tegen betaling te helpen met de aanvraag. Dat is niet nodig want voor ondersteuning kunt u kosteloos bij Stichting Pelita en bij LSMO terecht.

“En die ondersteuning is ook echt nodig”, benadrukt directeur Harriet Ferdinandus van Stichting Pelita: “De regeling blijkt veel meer emoties op te roepen dan alleen maar frustratie over het lange wachten op de Backpay. Om echt de weg vrij te maken voor een nieuw hoofdstuk in onze gezamenlijke toekomst, zoals staatsecretaris Van Rijn wil, moet er om te beginnen natuurlijk wel ruimte zijn voor al die gevoelens.”

De meeste ouderen die voor de uitkering in aanmerking komen zijn al of zullen worden  benaderd door de Sociale Verzekeringsbank, de SVB, die voor de uitvoering van de regeling verantwoordelijk is. Indien dat niet het geval is moet men dus zelf de uitkering aanvragen. In overleg met Stichting Pelita en met LSMO hebben we de belangrijkste voorwaarden nog eens op een rij gezet:

  • Een belangrijke voorwaarde was en blijft dat de aspirant-rechthebbende in leven was op 15 augustus 2015.
  • Nabestaanden van vóór die datum overledenen komen niet voor de regeling in aanmerking.
  • Uitvoering van de regeling is in handen van de SVB.
  • Van de ouderen die met grote zekerheid in aanmerking komen, zijn de gegevens al bekend bij de SVB. Deze ouderen, ten overvloede vermelden we nog dat het dus ook zeker om Molukse ouderen gaat, zullen rechtstreeks door de SVB worden benaderd.
  • Voor nadere informatie, bij twijfel of indien er ondersteuning nodig is, kunt u terecht bij  Stichting Pelita of bij LSMO.
  • Medewerkers van Pelita en LSMO zijn op de hoogte van de regeling en bieden ondersteuning en/ of nadere informatie uiteraard geheel belangeloos en kosteloos aan.
  • Wanneer de aanvraag al in behandeling is en u daar nog vragen over heeft, kunt u terecht bij de SVB.
Contactgegevens:
SVB, afdeling Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575 2300 RB Leiden
Bezoekadres Stationsplein 1 Leiden
T 071 – 535 65 00 of 071 – 535 68 88
E info.wvo@svb.nl
Stichting Pelita:
Rijnzichtweg 35 2342 AX Oegstgeest
T 088-3305111 (Yvon Bos of Anneke Ruff)
E info@pelita.nl
LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen)
Bernard de Wildestraat 400 Breda 4827 EG Breda
T 076 – 522 5150 (Crams Nikijuluw of Jeanny Manusiwa)
E info@lsmo.nl
*Deze informatie is ook te lezen in de Nieuwsbrief van het Moluks Historisch Museum

 

2016 in een notendop

In 2016 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij LSMO de aandacht heeft gevestigd op onder andere de gevolgen van de veranderingen in de zorg en de verschillende mogelijkheden van ondersteuning bij zorg en welzijn die vallen onder de drie verschillende zorgwetten. Ook is voorlichting en scholing gegeven over de signalen die wijzen op dementie, op vereenzaming en op overbelasting van mantelzorgers.

Bijzonder was de scholing aan vrijwilligers in Moordrecht. Financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Zuidplas. De certificaten werden op 10 september aan de 19 vrijwilligers van Rumah orang Tua Tua, het Molukse Ouderenhuis, uitgereikt door staatssecretaris Martin van Rijn en PvdA Tweede Kamerlid Grace Tanamal.

In het komende jaar zullen deze voorlichtings- en scholingsactiviteiten worden voortgezet en uitgebreid.

Uitreiking certificaten vrijwilligers Moordrecht 10 september 2016 door staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Grace Tanamal en wethouder Joke Vroegop van de gemeente Zuidplas.

Uitreiking certificaten vrijwilligers Moordrecht 10 september 2016 door staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Grace Tanamal en wethouder Joke Vroegop van de gemeente Zuidplas.