2018 in vogelvlucht

 

 Lijntje met Politiek Den Haag

Voor LSMO lopen de contacten met de rijksoverheid meestal via het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). Het NOOM maakte deel uit van de koepel van ouderenorganisaties en vertegenwoordigers van deze koepel hadden een politiek netwerk in Den Haag. Maar sinds het uiteenvallen van deze koepel, is het NOOM, dus ook LSMO, meer dan voorheen, bezig een eigen politiek en maatschappelijk netwerk op te bouwen en te versterken. Tot en met de verkiezingen van vorig jaar, speelde PvdA Tweede Kamerlid Grace Tanamal met name voor LSMO daar een belangrijke rol in. Zo bezocht zij samen met toenmalig staatssecretaris van VWS Martin van Rijn in 2016 de Molukse ouderen in Moordrecht.  Nog voordat het nieuwe kabinet aantrad maakte NOOM kennis met verschillende Kamerleden en ambtenaren om de situatie van oudere migranten te bespreken. Het was dan ook niet vreemd dat NOOM begin dit jaar uitgenodigd werd om mee te denken en ervaringen uit te wisselen met de ambtenaren van het Ministerie van VWS over het verbeteren van de ouderenzorg in Nederland.  Lucia Lameiro Garcia en Jeanny Manusiwa hadden de eer in deze gesprekken de belangen van oudere migranten, dus ook van Molukse ouderen te mogen behartigen. De samenwerking met betrekking tot de verschillende aandachtsgebieden (verbeteren van kwaliteit van verpleeghuiszorg, de strijd tegen eenzaamheid en het programma langer thuis wonen) hebben we, mede door de ondertekening van het Pact voor de Ouderenzorg verder uit kunnen werken.

Print

 

 

Voortgang Sociaal Vitaal

Met subsidie van FNO(Fonds Nuts Ohra) heeft LSMO samen met het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en in samenwerking met Stichting Galm dit project tot en met oktober 2018 uitgevoerd.

Sociaal Vitaal is het programma dat uitgevoerd is in Moordecht, Hoogeveen en Breda. In Breda werd een soort drieslag gemaakt door samen met Wzc(Woonzorgcentrum) Lâle, Wzc Raffy en Toma, Turkse, Indische en Molukse ouderen en vrijwilligers bij dit programma te betrekken. Naast oefeningen voor het lijf werden ook trainingen verzorgd om met elkaar in gesprek te gaan. Meer met elkaar doen, hoe om te gaan met een afnemende gezondheid, nieuwe mensen leren kennen, of juist oude contacten versterken, allemaal mogelijkheden die al pratend met de ouderen verkend werden. En intussen bleven de beweeglessen wekelijks gegeven worden. Zoveel mogelijk op een manier die het beste bij de ouderen paste. Die manier gaven de ouderen ook zelf aan. De muziek, de taal, de docenten en de vrijwilligers zorgden voor een programma waarbij de ouderen zich prettig en vertrouwd voelden. In alle 3 de plaatsen hebben de ouderen aangegeven met het project door te willen gaan. Momenteel zijn gesprekken gaande met verschillende partners om te kijken hoe we dit ook het komende jaar kunnen realiseren. Structureel met de ouderen werken aan hun fysieke en sociale fitheid staat hoog op ons wensenlijstje.

Print

 

Van Seniorenvoorlichter tot Seniorenondersteuner

Deze scholing is een vervolg van het scholingsprogramma Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Een scholing die LSMO vanaf 2007 verspreid over het land gaf. Steeds vaker hoorden we de behoefte om een vervolgscholing vooral in verband met de snelle veranderingen in de zorg. Tijdens een LSMO studieweekend eind 2015 werd de opzet van een dergelijke vervolgscholing inhoudelijk al besproken. Het duurde even voordat tot uitvoering overgegaan kon worden maar in februari en maart van dit jaar werd dan toch de scholing uitgevoerd in Lunteren. Het huidige zorgstelsel kwam aan bod, de taken van een seniorenondersteuner, vergelijkbaar met die van een onafhankelijke cliëntondersteuner kwamen onder de aandacht en communicatie en bejegening kwamen aan de hand van rollenspellen aan de orde. Na daadwerkelijk huisbezoeken afgelegd te hebben en hiervoor een handreiking te hebben ontvangen, werden tijdens een tweede dag de bevindingen uitgebreid besproken en eventueel vervolgstappen voorgesteld. De volgende scholing werd aan vrijwilligers in Assen gegeven. Heeft u belangstelling voor deze scholing? Laat het ons weten. Vrijblijvend bespreken we dan met u de mogelijkheden.

Print
Molukse seniorenondersteuners in Lunteren met certificaat.

 

 

Waaier Memory Maluku

In 2017 bracht LSMO een nieuwe versie uit van het spel Memory Maluku. Binnen korte tijd was het spel uitverkocht. Het wordt nu door jong en oud gespeeld. Alleen hoorden we hier en daar dat uitleg bij sommige afbeeldingen zeer welkom zou zijn. En zo is het idee ontstaan om de Memory Maluku Waaier te maken. Een waaier van kaarten met dezelfde afbeeldingen als die gebruikt zijn in het eerder uitgegeven Memory Maluku spel.

Print

 

 

Djam Berapa?

Ook deze Memory-Maluku-klok is te koop voor 18,50 en te bestellen via LSMO.nl

klok-mm

De afbeeldingen zijn beschreven aan de hand van verschillende bronnen. Aan een aantal Molukse en Indische ouderen is gevraagd om een reactie op de afbeeldingen. Cursief gedrukt vindt u enkele uitspraken, quotes, van de ouderen ter aanvulling op een groot deel van de beschrijvingen.  LSMO bedankt voor deze aanvullingen de ouderen en de vrijwilligers van de dagopvang in Raffy en Toma te Breda. En de ouderen en vrijwilligers van de huiskamers te Moordrecht en Lunteren. Met de afbeeldingen, beschrijvingen en quotes kunt u jong en oud stimuleren herinneringen op te halen, vragen te stellen en verhalen te delen.

2019 staat voor de deur, met uitdagingen, vernieuwingen, maar met steeds weer de wetenschap dat we voor elkaar klaar staan. Voor nu wensen wij, het bestuur, de ondersteuners en de regiocoördinatoren van LSMO u veel plezier bij de voorbereidingen van de komende feestdagen.

Vier een mooie kerst met uw dierbaren en zie een mooi, liefdevol en inspirerend 2019 tegemoet:

Selamat Hari Natal

&

Selamat Masuk Tahun Baru 2019!

 In dialoog over zorg en welzijn in Limburg

‘Zorg voor elkaar, vandaag de dag. Hoe doen we dat? Zorgen we nog voor elkaar zoals dat in de Molukse cultuur van ons verwacht wordt? Hebben we het over de zorg voor elkaar met onze kinderen, kleinkinderen, de jeugd van tegenwoordig? Hoe zien wij onze toekomst vandaag de dag? Wat zou ik graag willen, hoe wil ik oud worden, wie en wat heb ik daarvoor nodig? Wat kunnen wij als Molukse ouderen in Sittard samen met elkaar doen?’

LSMO regiocoördinator, Stefanie Hehalatu, ging over deze vragen in gesprek met Molukse ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. In de maanden mei, juni en juli trok ze, steeds weer met verschillende collega’s van de samenwerkende organisaties, erop uit en deed ze Sittard, Weert, Venlo en Gennep aan. De programma’s werden voorbereid in samenwerking met Huis voor de Zorg, Zorgbelang Limburg, Platform Allochtone Zorgvragers, Zorg Verandert en LSMO. In verschillende samenstellingen werd de dialoog aangegaan, soms al vooraf in oriënterende gesprekken. De uitkomsten van de gesprekken waren soms lang gekoesterde wensen. Zo werd in Sittard door ouderen de wens uitgesproken om wat regelmatiger bij elkaar te komen. ‘Een soort dagopvang, al was het maar eens in de twee weken’, gaf ook één van de vrijwilligers aan. Ook waren de ouderen nieuwsgierig naar verschillende woonvormen waarbij ze zelfstandig konden wonen maar toch ook naar elkaar om konden kijken. Als voorbeeld werd genomen het project ‘Mark_Us Familiehuis’, een initiatief van Monique en Paula Biloro, gebaseerd op het begrip ‘Molukse grootfamiles’ (https://prijsvraagwhocares.nl/inzendingen/mark_us+familiehuis/). In Venlo kwam naar voren dat het van belang is om de derde generatie meer te betrekken bij gesprekken die gaan over zorg en welzijn in de toekomst. Op welke manier zouden zij dan hierbij betrokken kunnen worden? Begin 2015 is in Maastricht hier al een poging toe gedaan.  Zou een regionale bijeenkomst, georganiseerd met de derde generatie, een optie zijn? Die regionale bijeenkomst komt er in ieder geval voor de ouderen, en wel op 5 augustus as. in Gennep. De dag start met een samenvatting van de uitkomsten van de gehouden dialogen in de provincie en is tevens de opmaat voor het vervolg van dit ‘dialoogtraject’. Maar vooral zullen de ouderen deze dag in het zonnetje gezet worden met een mooi Moluks cultureel programma vol muziek, dans en natuurlijk eerst wat eten, voordat iedereen weer huiswaarts gaat.

dialoog-met-ouderen

Dialoog met ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers in Weert.

 

Start project ‘Tijdig spreken over het levenseinde’

Begin april werd bekend dat het project ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ aan het NOOM is toegekend. Geen makkelijk onderwerp, maar wel een thema dat op dit moment sterk in de belangstelling staat. Het project gaat NOOM uitvoeren in het kader van een breed meerjarenproject van de Coalitie Van Betekenis tot het Einde. In oktober 2016 organiseerde het NOOM een studiedag over het levenseinde. Daar kwamen verschillende signalen naar voren:

  • Er zijn veel vragen bij migrantenouderen over de wijze waarop de zorg rond het levenseinde in Nederland is geregeld.
  • Niet altijd wordt de geboden zorg ervaren als passend.
  • Dat heeft niet alleen te maken met moeizame communicatie, maar ook met de visie op het levenseinde en de zorg die daarbij hoort.
  • Zorgverleners hebben te weinig kennis van cultuurspecifieke wensen en behoeften.
  • De tot dusver gebruikelijke familiezorg bereikt zijn grenzen.
  • Spreken over het levenseinde is een groot taboe. Dat maakt het moeilijk om wensen en verwachtingen kenbaar te maken, zowel binnen de familie als naar zorgverleners.

De bestuurders en betrokken vrijwilligers constateerden dat hier een taak ligt voor NOOM en haar lidorganisaties. Het NOOM is in de afgelopen jaren niet bang geweest om taboe-onderwerpen aan te pakken. Zo is aandacht besteed aan dementie en aan ouderenmishandeling. In een driejarig traject worden er stappen gezet met betrekking tot het delen van kennis. Maar ook in het creëren van (iets meer) openheid over alles wat te maken heeft met de laatste levensfase kan worden besproken. De komende periode wordt  onderzocht hoe dit het beste kan worden gedaan. LSMO neemt als lidorganisatie van het NOOM deel aan dit project. Houdt hiervoor ook www.netwerknoom.nl.

van-berekenis-tot-einde

 

ACTIE MEMORY MALUKU MET SUCCES AFGEROND

Het campagneteam, gevormd door, Ida Renwarin, Nus Tahitu, Theo Papilaja, Jeanny Manusiwa en Nico Papilaja is erin geslaagd om via crowdfunding het Memory Maluku spel opnieuw uit te brengen.
Om middernacht sloot op 2 mei jl. de laatste dag van de actie af met een eindbedrag van 7.250 euro. Intussen bleven de giften nog binnenstromen, waardoor bevestigd werd hoezeer dit spel de ouderen gegund is.
Vanaf deze plaatst bedankt de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen alle donateurs voor de giften en acties die georganiseerd zijn om geld in te zamelen. Het spel is tijdens de Pelita Landelijke Molukse Ouderendag op 24 juni jl. in Barneveld in de verkoop gegaan.

Vanaf heden is het spel te bestellen via
Ida Renwarin, i.renwarin@raffyzorg.nl
Voor de prijs van 25 euro (exclusief 7 euro verzendkosten) heeft u het prachtige spel in uw bezit.
Het spel is op afspraak ook af te halen bij:
– Nus Tahitu, Elst 06 14 86 25 91
– Nico Papilaja, Almere 06 10 90 40 80
– Stefanie Hehalatu, Maastricht 06 34 57 69 90
– Mima Maelissa, Hoogeveen 06 48 67 86 44
– Theo Papilaja, Woerden 06 20 71 23 65

Wees er snel bij want de verkoop loopt voorspoedig. OP=OP!!

 

 memory-4-in-1-foto

Tante Lien Hiariej in Moordrecht.Tante Coba Wattimena in Twello.
 

Molukse woongroep ‘Bunga Tjenkeh’ in Assen geopend

‘Bunga Tjengkeh’  is de naam van de op 1 juni geopende Molukse woongroep in Wzc de Slingeborgh  te Assen. De opzet van een dergelijk initiatief  duurt vaak jaren. Anders ging het met dit prachtige samenwerkingsproject.

Begin 2016 brachten de directeur van Wzc Raffy, Gert van der Pluijm en Jeanny Manusiwa een bezoek aan de directeur van Interzorg, Henk de Vries. Er werd van  gedachten gewisseld over de mogelijkheden van zorg aan Indische en Molukse ouderen. Ter sprake kwam dat er al een aantal Molukse ouderen in verschillende huizen van Interzorg woonden. Bekend was ook dat er een zeer actieve groep Molukse vrijwilligers  activiteiten organiseerden voor ouderen in de Molukse kerk.  Onder leiding van een activiteitenbegeleidster die bij Interzorg in dienst is, Loes Hehanussa, komen de ouderen wekelijks bij elkaar. Met deze vrijwilligersgroep besprak LSMO al jaren de wens om een Molukse woongroep op te zetten.

Nog geen jaar later vond de eerste voorlichtingsbijeenkomst plaats in de Molukse kerk Rehoboth in Assen. De opkomst was groot. Vrijwilligers meldden zich aan voor verschillende werkgroepen. Die werkgroepen bogen zich over onderwerpen als de inrichting, de maaltijden en de zorg. Maandelijks kwamen deze werkgroepen bij elkaar, begeleid door deskundigen van Interzorg. Zorgmanager Nathalie Mulderij was verantwoordelijk voor het hele proces. Vanuit Djalan Pienter begeleiden Crams Nikijuluw en Jeanny Manusiwa het proces met betrekking tot de cultuurspecifieke factoren. Tijdens de tweede voorlichtingsbijeenkomst in de Slingeborgh was er de mogelijkheid om de locatie te bekijken. Er zou nog veel gebroken en opnieuw ingericht moeten worden. Toch werd de opening van de woongroep in juni 2017 mogelijk geacht. Ongeloof was te bespeuren bij de aanwezigen. De werkgroepen werkten echter enthousiast door, presenteerden een moodboard en vertelden daar hun ideeën bij.  Op 20 april werden alle belangstellenden vanuit Interzorg en uit de Molukse gemeenschap in Assen en omgeving uitgenodigd om de laatste stand van zaken aan te horen. De medewerkers die op de afdeling komen te werken, volgden op 16 en 17 mei de Basisscholing Cultuurspecifieke zorg, verzorgd door Djalan Pienter. Een scholing die recent geaccrediteerd is door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

En zo werd 1 juni een dag waarop de bewoners van de Slingeborg op de eerste rij zaten om mee te maken dat hun Molukse medebewoners door de vijfde generatie werden begeleid naar hun nieuwe woongroep ‘Bunga Tjenkeh’.

op-weg-naar-tjengkeh

Ouderen worden naar Bunga Tjenkeh begeleid. Molukse attributen in de huiskamer.


Inspiratie opdoen door goede voorbeelden

Op 17 mei 2017 vond er in het Spartastadion “de Kasteel’ in het kader van regiotours van het programma Beter Oud www.beteroud.nl een regionale conferentie “Wonen, zorg en welzijn in een vitaliserende omgeving” plaats.

Onder deskundige leiding van Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg aan de Erasmus Universiteit, werd een aantal presentaties gehouden over goede voorbeelden uit de praktijk. Via bemiddeling van de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen en het NOOM waren Theo Papilaja en Juan Seleky aanwezig.

In de ochtend vertelde Martine van Huuksloot van de Patiënten Federatie Nederland over haar project www.mijnkwaliteitvanleven.nl

Kees Kools van het Care Innovation Center West-Brabant vertelde over interessante innovaties waar zijn organisatie aan meewerkt. Zie www.huis-van-morgen.nl en  www.cic-westbrabant.nl

Interessant was de bijdrage van Mieke van der Ven-Heere van het Genero netwerk over de participatie van ouderen in het zorgonderwijs. Bij Avans Hogeschool bestaat een onderwijsprogramma Levensecht ‘Golden Oldies’ waarbij studenten en ouderen met elkaar optrekken en op basis van wederkerigheid kennis en levenservaring onderling delen.

De ochtendsessie werd afgesloten met bijdragen van twee vertegenwoordigers van de lokale overheid. Onno de Zwart, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling van Rotterdam, vertelde over het programma ‘Rotterdam, slow city’ (Een goede stad werkt ook voor kinderen en ouderen). Miriam Haagh, wethouder Sociaal Domein en Onderwijs vertelde over een aantal concrete initiatieven in Breda, waarbij ouderen, bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en gemeente samenwerken.

In de middag was een aantal zogeheten inspiratiesessies. Beide vertegenwoordigers van LSMO en NOOM, Juan Seleky en Theo Papilaja, lieten zich inspireren in de sessie die werd georganiseerd door Habion, en was gericht op ‘het opnieuw uitvinden van het bejaardenhuis. Voor meer informatie over deze sessie kunt u terecht bij de volgende link

http://www.beteroud.nl/ouderen/nieuws-goede-partners-uitvinding-bejaardenhuis.html

met-theo-op-de-voorgrond

Theo Papilaja vertegenwoordigde LSMO en 
NOOM tijdens de conferentie in het Spartastadion.


LSMO verwelkomt negen regiocoördinatoren

Van de ‘jongere ouderen’ die als tiener, kleuter of baby in 1951 naar Nederland zijn gekomen, zou je kunnen aannemen dat ze, wanneer nodig, probleemloos de weg vinden naar de nodige zorgvoorzieningen. We hebben het hier over een grote groep ouderen van 65 jaar tot begin 80. Bezoeken en voorlichtingsbijeenkomsten bij de verschillende ouderenwerkgroepen maken echter duidelijk dat er vele vragen zijn over bijvoorbeeld de verschillende zorgloketten. Mantelzorgondersteuning is minder goed bespreekbaar dan gedacht en een aantal dagopvanglocaties dreigt te sluiten vanwege bezuinigingen of een teruglopend aantal bezoekers. Verborgen eenzaamheid ligt hierdoor op de loer.

Vorig jaar sloot LSMO het jaar af met een, inmiddels traditioneel geworden, Molukse Mantelzorgdag. Die dag werd tevens stilgestaan bij het 20 jarig bestaan van de Stuurgroep. Over verschillende onderwerpen is toen gesproken en duidelijk werd dat er behoefte is om de ideeën van het studieweekend eind 2015, om te zetten in concrete stappen. In dat weekend is uitgebreid gesproken over een werkverdeling in regio’s. LSMO is van een stuurgroep uitgegroeid tot een netwerk van vrijwilligers, verspreid over ruim 30 werkgroepen in het land, bij elkaar meer dan 300 vrijwilligers, die actief zijn in het ouderenwerk. De vragen nemen toe, worden ingewikkelder, de vrijwilligers krijgen steeds meer taken en willen op de hoogte gehouden worden van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot zorg en welzijn. Kortom, de ontwikkelingen vragen om een andere verdeling van het werk.

Molukse ouderenwerkgroepen –van Assen tot Zeeland en Maastricht- op 4 maart bijeen.

Molukse ouderenwerkgroepen –van Assen tot Zeeland en
Maastricht- op 4 maart bijeen.

 

Om besproken ideeën inderdaad om te zetten in concrete stappen, organiseerde LSMO op 4 maart jl. een studiedag in Utrecht met als thema ‘Zorg en welzijn tweede generatie Molukse ouderen, LSMO naar 2030’. Yvonne Heygele van het NOOM verzorgde een workshop over het aangaan van de dialoog. Bijvoorbeeld om met elkaar te bespreken wie en wat er nodig zou zijn om zo lang mogelijk gezond oud te worden. Sanne van Viegen van Premieplan kwam uitleggen hoe je de opbrengst van een gezamenlijke actie kan laten verdubbelen voor een leuke activiteit met de ouderen. En van gedachten werd gewisseld over vernieuwende initiatieven omtrent zorg en welzijn in de Molukse wijk in Breda en Lunteren. Een nieuwe organisatiestructuur voor LSMO werd in een vierde workshop besproken. Opbrengst daarvan was dat de dag werd afgesloten met de aanstelling van negen regiocoördinatoren. Voor het hele proces van taakverdeling, gedeelde verantwoordelijkheden, vaststellen van de regio’s, zoeken naar ondersteuning –zowel qua menskracht als financiele middelen-, wordt een periode van 4 jaar uitgetrokken. Binnenkort komen coördinatoren en stuurgroep bijeen om verder afspraken te maken over de versterking van het LSMO netwerk. Van gedachten zal worden gewisseld over de vraag hoe we verspreid over het land in het oog kunnen houden hoe het met onze ouderen gaat. Hoe we erachter kunnen komen hoe ze oud willen worden, wie of wat ze nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen en in hoeverre ze bekend zijn met de steeds veranderende regels met betrekking tot zorg en welzijn.

De coördinatoren zijn, verdeeld over de –nog nader te begrenzen- regio’s:
Regio Noord: Loes Hehanussa, Mima Mailissa,
Regio Oost & Gelderland: Max Patawala, Alex Thenu, Minggus Latul
Regio West &Noord-Holland: Chris Matitahatiwen, George van Herk
Regio Zuid & Zeeland:  Stefanie Hehalatu, Ruud Saya

Vlnr: Ruud Saya, Mima Mailissa, George van Herk(achter), Loes Hehanussa, Minggus Latul, Stefanie Hehalatu, Chris Matitahatiwen,Max Patawala, Alex Thenu (niet op de foto).

Vlnr: Ruud Saya, Mima Mailissa, George van Herk(achter), Loes Hehanussa, Minggus Latul, Stefanie Hehalatu, Chris Matitahatiwen,Max Patawala, Alex Thenu (niet op de foto).

Een bijzonder huis in de Moordrechtse ‘Ambonwijk’

Rumah Orang Tua Tua in Moordrecht, het Moluks ouderenhuis, is inmiddels een veel besproken voorbeeld van een ontmoetingsplek voor Molukse ouderen. De activiteiten worden gerund door enthousiaste vrijwilligers. Twee dagen in de week komen 18 ouderen bij elkaar en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. De gemeente Zuidplas maakt het mogelijk dat de woning waar Rumah Orang Tua Tua gevestigd is, beschikbaar blijft. Alle activiteiten en de organisatie die erbij komt kijken, worden door vrijwilligers uitgevoerd. Een groep van maar liefst 25 betrokken mannen en vrouwen, waarvan er zeven ouderenadviseurs zijn, zorgen voor een fijne dagbesteding voor de ouderen die nog zelfstandig thuis wonen. Dit jaar vierde het huis aan de Margrietstraat zijn tweede lustrum.

Op 18 maart stonden de ouderen, de vrijwilligers en genodigden tijdens een feestelijke dag stil bij het tienjarig bestaan van Rumah Orang Tua Tua. Coördinator Joke Sapuletej-de Fretes opende de dag met een kleine terugblik. Na een openingslied feliciteerde wethouder Daan de Haas de aanwezigen met het jubileum en keek hij uit naar het volgende jubileum over 5 jaar. Jeanny Manusiwa van LSMO benadrukte het belang van een plek als Rumah Orang Tua Tua voor de ouderen. Het is voor hen een stukje Maluku geworden; een stukje ‘thuis’ ver weg van huis.

Ouderen zingen tijdens jubileum 10 jaar Rumah Orang Tua Tua.

Ouderen zingen tijdens jubileum 10 jaar Rumah Orang Tua Tua.

 

Crowdfundingactie

Memory Maluku

In de vorige nieuwsbrief schreven we er al over. Crowdfunding, een inzamelingsactie om iets voor elkaar te krijgen waar geld voor nodig is. Vanaf 2 maart is LSMO zo’n actie begonnen op voorjebuurt.nl. Met de inzameling hopen we een tweede editie van het spel Memory Maluku te kunnen uitgeven. Gedreven vrijwilligers vormen een campagneteam die volop bezig is met het promoten van deze actie. Het ontwerp van de nieuwe afbeeldingen ligt klaar. We zijn al een flink eind op weg om het streefbedrag te halen. Waarvoor nu alvast dank aan de donateurs. Ouderenwerkgroepen organiseren inzamelacties om de opbrengst te kunnen doneren tbv de Memory Maluku actie. Een aantal activiteiten is nog in voorbereiding. Het zou zo mooi zijn om het spel met Molukse afbeeldingen die voor ouderen herinneringen oproepen, hen stimuleren erover te vertellen aan hun kinderen en kleinkinderen, te kunnen verspreiden. De vraag ernaar is groot, dat blijkt nu ook uit de ondersteuning die we tot nu toe hebben ontvangen. Maar we zijn er nog niet. Uw gift brengt ons weer dichter bij de eindstreep. Helpt u ons die te halen? Leest u de flyer nog eens, kijk op voorjebuurt.nl en verzeker u van een origineel cadeau voor een verjaardag, een aandenken een verdienste of zomaar. En vier met ons, na afloop van de actie, tijdens een originele Medja Terima Kasih het behalen van ons doel.

Hartelijk dank alvast namens het MemoryMaluku campagneteam!!

In gesprek met tweede generatie ouderen in Waalwijk

Parkpaviljoen Waalwijk was de plek waar een dertigtal Molukse en Indische ouderen bijelkaar kwamen op zaterdag 1 april jl. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting 50 jaar Molukkers in Waalwijk. Doel van de middag was om in een informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan over het ouder worden van de tweede generatie senioren. Welke vragen leven er onder hen, hoe zouden ze oud willen worden en wie of wat is daarbij nodig? Na een warm welkom van Dadé Tehupelasury, met uiteraard zelfgemaakte lekkernijen bij de koffie en thee, verzorgde Jeanny Manusiwa van LSMO een introductie van de LSMO film Wie zorgt er later voor mij. De film toont een aantal situaties waarin de eerste generatie Molukse ouderen werd opgevangen.

In gesprek met Indische en Molukse ouderen in Waalwijk.

In gesprek met Indische en Molukse ouderen in Waalwijk.

Na de film leidde Usman Santi een gesprek met verschillende aanwezigen over de mogelijke wensen van jongere ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Waarin verschillen de wensen van de tweede generatie met die van de eerste? Ook jongeren luisterden geinteresseerd mee en een van hen gaf de suggestie om voor een volgende bijeenkomst actief jongeren uit te nodigen. Samengevat viel op dat de wens naar een vorm van ontmoeting vaak werd geuit. Of dit nu in de vorm van een reisje, een themamiddag, samen sporten of gewoon bij elkaar komen was, dat leek niet zoveel uit te maken. Een wenseninventarisatie, maar ook het informeren van mensen over verschillende vormen van zorg en wonen, daar bleek ook behoefte aan te zijn. De organisatie van de middag heeft genoeg signalen en suggesties gehoord om een volgende stap voor te bereiden. Een vervolg op de middag in het Parkpaviljoen zou daarom zeker niet ondenkbaar zijn.

LSMO werkt mee aan onderzoek Mijn kwaliteit van leven: Samen de zorg verbeteren

mijn-kwaliteit-van-leven

Net als het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten vindt LSMO het belangrijk dat juist nu er zoveel in de zorg verandert, deze wel om mensen blijft draaien. Door deelname aan Mijn kwaliteit van leven draagt u bij aan een landelijk onderzoek en verbeteren we samen de zorg in Nederland.
Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren en hun mantelzorgers.
Hoe gaat het met u? Kunt u leven op een manier die bij u en uw gezondheid past? Hebben de veranderingen in de zorg impact op uw leven? Met de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl brengt u aan de hand van oa bovenstaande vragen uw eigen situatie in beeld. U krijgt een persoonlijk overzicht en doet mee aan een landelijk onderzoek.
Als ook voldoende Molukse ouderen, mantelzorgers en/of chronisch zieken aan het onderzoek deelnemen, krijgen we ook inzicht in hoe zij hun situatie beoordelen en kunnen we gerichte aanbevelingen formuleren.
De anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij uw gemeente, beleidsmakers en zorgorganisaties.

Ook uw verhaalt telt!
Met de online vragenlijst brengt u uw eigen situatie in beeld. De vragen zijn gericht op het dagelijkse leven, gezondheid en hoe u uw zorg en omgeving daarbij waardeert.

Elk verhaal telt en hoe meer verhalen, hoe sterker de boodschap. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee doen. U kunt zelf de vragenlijst invullen als u zelf tot de doelgroep behoort omdat u een oudere, mantelzorger en/of chronisch ziek bent. Daarnaast kunt u ook anderen die tot deze groep behoren, maar niet in staat zijn om zelf de vragenlijst invullen, hiermee helpen.

U kunt zich hier aanmelden. De vragenlijst ontvangt u per email.

Mocht de link niet werken in uw e-mail programma, kopieer dan deze link naar de adresregel van uw browser: https://profiel.mijnkwaliteitvanleven.nl/registreren/?utm_source=noom&utm_medium=website&utm_campaign=werving_deelnemers_2017

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u automatisch uw persoonlijke overzicht (Mijn Kwaliteitsmeter). Hiermee gaat u goed voorbereid de gesprekken met familieleden, zorgverleners of de gemeente in.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB en NOOM.

 

2016 in een notendop

In 2016 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij LSMO de aandacht heeft gevestigd op onder andere de gevolgen van de veranderingen in de zorg en de verschillende mogelijkheden van ondersteuning bij zorg en welzijn die vallen onder de drie verschillende zorgwetten. Ook is voorlichting en scholing gegeven over de signalen die wijzen op dementie, op vereenzaming en op overbelasting van mantelzorgers.

Bijzonder was de scholing aan vrijwilligers in Moordrecht. Financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Zuidplas. De certificaten werden op 10 september aan de 19 vrijwilligers van Rumah orang Tua Tua, het Molukse Ouderenhuis, uitgereikt door staatssecretaris Martin van Rijn en PvdA Tweede Kamerlid Grace Tanamal.

In het komende jaar zullen deze voorlichtings- en scholingsactiviteiten worden voortgezet en uitgebreid.

Uitreiking certificaten vrijwilligers Moordrecht 10 september 2016 door staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Grace Tanamal en wethouder Joke Vroegop van de gemeente Zuidplas.

Uitreiking certificaten vrijwilligers Moordrecht 10 september 2016 door staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Grace Tanamal en wethouder Joke Vroegop van de gemeente Zuidplas.